Kammarrätten i Sundsvalls avgörande från den 9 september 2017 i mål nr 1132-17

Se mål nr 5568-17, 1424-17, 1444-17, 1010-18, 1013-18, 62386239-18 och 2239-19 och 6915–6918-19 i bilagor.

 

Dom om statlig ersättning för skolgång på SiS-institution.

Bakgrund
Migrationsverket överklagade Förvaltningsrätten i Umeås dom att bevilja ersättning för skolgång på SiS-institution som vårdkostnad enligt 7 § förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (asylersättningsförordningen).

Förvaltningsrätten hade motiverat sitt avgörande på följande sätt. Barn som vårdas enligt lag (1990:52) om vård av unga (LVU) har som huvudregel sin utbildning på ungdomshemmet med hänvisning till 24 kap. 8 § skollagen (2010:800) och denna typ av utbildningsformer ingår inte i skolväsendet utifrån bestämmelserna i 1 kap. 1 § skollagen. Skolkostnaden ingår i vårdavgift i enlighet med Statens institutionsstyrelses förskrifter. Förvaltningsrätten bedömde därför att utbildning i kostnad för vård på SiS-institution enligt LVU bör därför ersättas enligt 7 § asylersättningsförordningen.

Kammarrätten i Sundsvall
Kammarrätten meddelade prövningstillstånd, men avslog överklagandet och fastställde förvaltningsrättens dom.

Kammarrätten bedömde att utbildning på SiS-institution inte ingår i det reguljära utbildningsväsendet och därför inte är ersättningsgill som utbildningskostnad enligt 5 § asylersättningsförordningen. Rätten konstaterade vidare att kommunen gjort bedömningen att barnet hade behov av skolgång som en del av vården och att utbildningskostnaden ingår som en del i den vårdavgift som kommunen fakturerats av vårdgivaren. Kammarrätten fann därmed att kostnaden får anses vara en sådan kostnad för vård i annat hem än barnets eget ges med stöd av LVU och för vilken ersättning ska lämnas enligt 7 § asylersättningsförordningen.

Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen nekade prövningstillstånd den 24 april 2018 i mål nr 5568-17.

Avgörande från Kammarrätten i Jönköping, Kammarrätten i Stockholm och Kammarrätten i Göteborg i samma fråga
Kammarrätten i Jönköping har den 1 februari 2018 kommit fram till samma slutsats i två mål, se mål nr 1424-17 och 1444-17. Även Kammarrätten i Stockholm har bedömt den 4 april 2019 i mål nr 6238-6239-18 att skolgång på SiS-institution ska ses som vårdkostnader. Se även Kammarrätten i Göteborgs avgörande från den 2 april 2020 avgörande 6915 – 6918-19.

 

Huvuddokument:

Bilaga:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Kammarrätter
Beslutsdatum:
2017-09-09
Dokumentnr:
44603
 
Referens:
Migrationsverket, Kammarrätter, Högsta förvaltningsdomstolen,
Kammarrätten i Sundsvalls avgörande från den 9 september 2017 i mål nr 1132-17,
2017-09-09
 

Ämnesord:

Praxis

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Praxis, SIS, Ensamkommande barn, Asyl, Asylersättningsförordningen, Ensamkommande unga, Faktiska kostnader, Lag om vård av unga, Statlig ersättning, Skolkostnader

Tema:
Statlig ersättning

Underkategori:
LVU/SoL-vård