Sökhjälp

Innehåll

Enkel sökning

I många fall fungerar det bra att börja med en bred eller allmän sökning i den enkla sökraden. Tänk på att du kan behöva söka på både svenska och annat språk så som engelska, då du söker i fritext.
 
Tycker du att det är svårt att få bra sökresultat med "Enkel sökning" kan du använda formuläret för detaljerad sökning.

Sökningen från den enkla raden blir alltid en fritextsökning (går mot alla index/fält) i hela databasen.
 
Här får du hjälp med ordböjningar och stavningsstöd. Skriv in minst ett tecken så kommer en alternativ-lista upp. Det kan ta någon sekund i början. Flera ord kan läggas till efter varandra. Du begränsar din sökning ju fler ord du anger.

I den enkla sökningen får du sökordsförslag från sökmotorn.

OBS! Vill du söka på mer exakta ord, utan förslag på ordböjning och stavning ska du söka med citattecken runt ordet eller i "Detaljerad sökning" markera "Exakt fras" i den översta raden.                                                                                        
 
Då sökorden ska stå bredvid varandra
Du kan ange att orden ska stå bredvid varandra i en viss ordning med hjälp av citattecken, dvs. man anger en fras.
Ex: "mänskliga rättigheter"
 
Logiska operatorer
Du kan använda AND, OR, NOT eller NEAR (s.k. logiska operatorer) för att bestämma hur du vill söka. Observera att operatorerna ska skrivas med versaler.

  • AND mellan sökord bestämmer att dokumentet ska innehålla alla orden. Om du enbart skriver orden efter varandra hanterar sökmotorn automatiskt orden som om du hade skrivit AND mellan dem.
  • OR mellan ord bestämmer att dokumentet ska innehålla minst ett av orden.
  • NOT utesluter alla dokument som innehåller ordet efter NOT.
  • NEAR kräver att orden står bredvid varandra oberoende av vilken ordning de har.

Parenteser
Om du använder flera olika operatorer i din söksträng bör du använda parenteser för att ange sökordningen.
Ex. (hedersmord OR blodshämnd) AND Syrien

Träfflistans sortering
Systemet räknar ut vilka titlar som sannolikt är av störst intresse, och placerar dem överst i träfflistan (relevansrankning). Man kan också välja att sortera träfflistan kronologiskt, med de nyaste titlarna först.

Typ av sortering väljs i menyn ovanför träfflistan. Om man inte väljer någon sortering är titlarna ordnade efter relevans.
 
Avgränsa sökresultatet ytterligare
Högermenyns funktion "Avgränsa sökresultatet" ger möjlighet att successivt begränsa eller snäva in antalet titlar. Kategorier (ämnesområden) för avgränsning visas enbart då det finns relevans för det i träfflistan.

Om du vill se alla kategorier, t.ex. beslutsinstanser, kan du söka i ett tomt formulär i Detaljerad sökning och med en asterisk * i den enkla sökrutan.

Man kan hela tiden navigera tillbaka till en tidigare gjord avgränsning, eller till den ursprungliga träffmängden, genom att klicka på "Åter till sökning och träfflistan".
 
[Åter till  innehåll]

Detaljerad sökning

Tänk på att du kan behöva söka på både svenska och annat språk.
 
Detaljerad sökning ger dig stöd att begränsa eller utvidga din sökning.
   
Sökningen från fritext- raden blir alltid en sökning i alla index/fält i hela databasen.
 
Du kan välja att söka med logiska operatorer på alla ord (AND), något av orden (OR) eller på exakt fras (citat) genom att använda radioknapparna. Detta gäller endast det översta fältet i menyn.
 
Ett fält är avdelat för att utesluta alla dokument som innehåller sökordet (NOT).

I fälten för land, ämensord och källa kan du skriva några tecken och få upp en vallista där du markerar ditt val. En lista på alla ämnesord respektive källor kan du se om du klickar på rubrikerna till höger om fälten. En översyn av ämnesorden pågår.

 [Åter till innehåll]

 
Trunkering
Man trunkerar t.ex. genom att skriva in ordstammen + en asterisk (*) för att få svar på alla varianter av ändelser.  Trunkerade ord kan kombineras med andra ord och logiska operatorer.
Ex: discrimin*
 
Land
Skriv in minst två tecken så kommer en alternativ-lista upp. Det kan ta någon sekund i början.
 
Ämnesord
Skriv in minst två tecken så kommer en alternativ-lista upp. Det kan ta någon sekund i början. Markera ett ord ur listan, så kommer det in i ämneosordsfältet. Flera ord kan läggas till efter varandra. Du begränsar din sökning ju fler ord du anger.
 
Du har möjlighet att se en lista på alla aktuella ämnesord, klicka på "ämnesord" till höger i menyn.

[Åter till  innehåll]

  
Källa
Skriv in minst två tecken så kommer en alternativ-lista upp. Det kan ta någon sekund i början. Markera en källa ur listan, så kommer den in i källafältet.
 
Du har möjlighet att se en lista på alla aktuella källor, klicka på "källor" till höger i menyn.
  
Datum
Genom att ange ett datumintervall kan du begränsa din sökning ytterligare. Du kan ange båda datumen eller bara det ena.
 
Med upphovsdatum menas det datum då dokumentet är skapat.
 
Med beslutsdatum menas datum för ett beslut eller avgörande med en beslutsinstans som källa.
 
Ett dokument kan bestå av en kommentar till ett beslut som daterats med ett upphovsdatum och som har ett beslut daterat med beslutsdatum som bilaga.
 
[Åter till innehåll]

 
Träfflistans sortering
Systemet räknar ut vilka titlar som sannolikt är av störst intresse, och placerar dem överst i träfflistan (relevansrankning). Man kan också välja att sortera träfflistan kronologiskt, med de nyaste titlarna först.
 
Typ av sortering väljs i menyn ovanför träfflistan. Om man inte väljer någon sortering är titlarna ordnade efter relevans.
 
Avgränsa sökresultatet ytterligare
Högermenyns funktion "Avgränsa sökresultatet" ger möjlighet att successivt begränsa eller snäva in antalet titlar. Kategorier (ämnesområden) för avgränsning visas enbart då det finns relevans för det i träfflistan.

Åter till sökning och träffmängd
Man kan hela tiden navigera tillbaka till en tidigare gjord avgränsning, eller till den ursprungliga träffmängden, genom att klicka på "Åter till sökning och träfflistan"
 
[Åter till innehåll]

Rättsfallssamling

Här kan du söka praxis från EU-domstolen, Europadomstolen, FN:s kommitté mot tortyr, FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna samt Migrationsöverdomstolen, Högsta förvaltningsdomstolen m.m.
 
Instanser
I fältet "Instans" möjliggörs att sökningen avgränsas så att enbart en eller några av instanserna inkluderas. Om något val i fältet instans inte görs omfattar sökningen samtliga instanser.
    
Utökade sökmöjligheter
Avgörandena i Rättsfallssamlingen är sorterade och grupperade utifrån deras respektive huvudsakliga betydelse. Genom att göra ett val i fältet "Tema", samt därefter ett val i fältet "Underkategori", kan en sökning avgränsas ytterligare. Om något val i dessa fält inte görs omfattar sökningen samtliga teman och underkategorier.
Se Lista på teman med underkategorier Pdf, öppnas i nytt fönster.

Rättfalls ämnesord
Skriv in minst 2 tecken så kommer en alternativ-lista upp. Det kan ta någon sekund i början. Flera ord kan läggas till efter varandra. Du begränsar din sökning ju fler ord du anger.
Du har möjlighet att se en lista på alla aktuella rättsfallsämnesord, klicka på ämnesord till höger i menyn.

Fritext
En sökning i fältet "fritext" möjliggör träffar i såväl sammanfattningar av praxis som i de bilagerade avgörandena i fulltext.

Sökningen från fritext- raden blir alltid en sökning i alla index/fält i hela rättsfallssamlingen. Här är funktionen ordböjningsförslag avstängd för att du ska kunna söka på exakta ord. Trunkera om du är osäker på ordstam eller stavning.

Datumintervall
Genom att ange ett datumintervall kan du begränsa din sökning ytterligare. Du kan ange båda datumen eller bara det ena.

Med beslutsdatum menas datum för ett beslut eller avgörande med en beslutsinstans som källa.

[Åter till innehåll]

Några tips

  • För att se alla kategorier för avgränsning på en gång kan du söka på tom sökmeny i Detaljerad sökning. (Asterisk * i den enkla sökrutan).
  • I fälten för land, ämnesord och källa i Detaljerad sökning skriver du sakta två till tre bokstäver så kommer en vallista upp, där markerar du önskat ord. Ibland hänvisas det till ett annat begrepp, då måste du börja om med att skriva de första bokstäverna i det rekommenderade begreppet. Du kan inte hitta på egna sökord i dessa fält
  • Du kan skriva flera ämnesord på samma rad.
  • Använd ämnesordet Praxis för all rättslig information.
  • Se Lifos struktur för rättsinformation Pdf, 37.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Praxis)

 
[Åter till innehåll]