Om Lifos

Om Lifos

Lifos - databas för landinformation och landanalys inom migrationsområdet


Lifos är Migrationsverkets databas för landinformation- och omvärldsanalys. Migrationsverket samlar in, analyserar och upprätthåller expertkunskap om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige.

Lifos hanteras av flertalet expertenheter, vilket agerar opartiskt och proaktivt för att bidra till rättssäkra och effektiva migrationsprocesser genom tillförlitlig, relevant och lättillgänglig landinformation och omvärldsanalys.

Bidragande experter till Lifos bistår även med landrådgivning, föreläsningar, seminarier och landrapporter till stöd för migrationsprocessens aktörer. Vidare stödjer expertenheterna också myndigheten med löpande omvärldsbevakning och beslutsstöd.

Expertenheterna består av analytiker vilka insamlar och bearbetar landinformation från olika typer av källor som t.ex. öppen information, kommersiella databaser samt genom 10-15 utredningsresor till de sökandes ursprungsländer per år. Under ett år bidrar analytikerna med mellan 20-30 landrapporter och ca
1 000 landrådgivande svar.

Så arbetar vi

Analytikers uppgift är att granska och analysera information som kommer in till verket, framför allt från svenska utlandsmyndigheter, samt att aktivt söka öppen information som finns tillgänglig via internet. De samarbetar med övrig personal inom Migrationsverket för att fånga upp behov och önskemål beträffande innehållet i Lifos samt besvarar frågor från användarna. Kvalitetssäkringen ska resultera i att information som publiceras är relevant för verksamheten, kommer från en trovärdig källa och fortfarande är aktuell. Inför publicering bedöms om sekretess eller upphovsrätt föreligger och vilka krav som ställs av personuppgiftslagen. För publicering av Lifos egna rapporter används de av EU fastställda riktlinjerna i april 2008 "Common EU Guidelines for processing Country of Origin Information (COI)".länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

All rättsinformation i Lifos informationssystem ansvarar Migrationsverkets rättsavdelning för.

Lifos informationssystem

Begränsad åtkomst

Vissa dokument i Lifos finns synliga för alla endast som en rubrik. Att informationen inte är åtkomlig för alla kan bero på att den bedöms innehålla sekretessbelagd information främst enligt 15 kap 1§ SekrL, s k utrikessekretess. Endast personer med särskild behörighet inom Migrationsverket har tillgång till sådana dokument. Hänsyn till upphovsrättsliga regler kan också vara en anledning till att information inte kan publiceras öppet i Lifos liksom personuppgiftslagens bestämmelser om uppgifter som inte får publiceras. Vissa dokument i Lifos saknar betydelse för verkets ärendeprövning, men kan ändå ha visst intresse för verkets personal. Dessa benämns "handläggningsstöd" och kan t ex bestå av praktiska råd för handläggarna i återvändandeärenden.

Lifos-plattformen sjösattes 2011 och har medfinansierats av den Europeiska flyktingfonden.