Om Lifos

Om Lifos

Lifos - Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet


Lifos är ett center för landinformation- och omvärldsanalys. Vi samlar in, analyserar och upprätthåller expertkunskap om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige.

Centret guidas av sin mission: Lifos är ett expertorgan, vilket agerar opartiskt och proaktivt för att bidra till rättssäkra och effektiva migrationsprocesser genom tillförlitlig, relevant och lättillgänglig landinformation och omvärldsanalys.

Lifos huvudsakliga målgrupp är prövningen inom Migrationsverket. Centret bidrar också med öppen information till migrationsprocessens övriga aktörer och allmänheten genom Lifos informationssystem med över 10 000 dokument.

Utöver Lifos informationssystem bidrar centret också med landrådgivning, föreläsningar, seminarier och landrapporter till stöd för migrationsprocessens aktörer. Vidare stödjer också Lifos myndigheten med löpande omvärldsbevakning och beslutsstöd. Centret står också värd för verksbiblioteket som sköts av verksbibliotekarien.

Lifos består av informationsspecialister och landanalytiker, vilka insamlar och bearbetar landinformation från olika typer av källor som t.ex. öppen information, kommersiella databaser samt genom 10-15 utredningsresor till de sökandes ursprungsländer per år. Under ett år bidrar Lifos med mellan 20-30 landrapporter och ca 1 000 landrådgivande svar.

Så arbetar vi

Informationsspecialister och landanalytiker arbetar i team efter en geografisk uppdelning av ansvaret för landinformationen. Deras uppgift är att granska och analysera information som kommer in till verket, framför allt från svenska utlandsmyndigheter, samt att aktivt söka öppen information som finns tillgänglig via internet. De samarbetar med övrig personal inom Migrationsverket för att fånga upp behov och önskemål beträffande innehållet i Lifos samt besvarar frågor från användarna. Kvalitetssäkringen ska resultera i att information som publiceras är relevant för verksamheten, kommer från en trovärdig källa och fortfarande är aktuell. Inför publicering bedöms om sekretess eller upphovsrätt föreligger och vilka krav som ställs av personuppgiftslagen. För publicering av Lifos egna rapporter används de av EU fastställda riktlinjerna i april 2008 "Common EU Guidelines for processing Country of Origin Information (COI)".länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

All rättsinformation i Lifos informationssystem ansvarar Migrationsverkets rättsavdelning för.

Lifos informationssystem

Begränsad åtkomst

Vissa dokument i Lifos finns synliga för alla endast som en rubrik. Att informationen inte är åtkomlig för alla kan bero på att den bedöms innehålla sekretessbelagd information främst enligt 15 kap 1§ SekrL, s k utrikessekretess. Endast personer med särskild behörighet inom Migrationsverket har tillgång till sådana dokument. Hänsyn till upphovsrättsliga regler kan också vara en anledning till att information inte kan publiceras öppet i Lifos liksom personuppgiftslagens bestämmelser om uppgifter som inte får publiceras. Vissa dokument i Lifos saknar betydelse för verkets ärendeprövning, men kan ändå ha visst intresse för verkets personal. Dessa benämns "handläggningsstöd" och kan t ex bestå av praktiska råd för handläggarna i återvändandeärenden.

Bakgrund

2011 fick Lifos en teknisk plattform som harmoniserar med EU:s arbete inom landinformation. Detta projekt har medfinansierats av den Europeiska flyktingfonden.