Kammarrätten i Sundsvalls avgörande från den 17 april 2018 i mål nr 2608-17 och 2609-17

Se mål nr 2609-17 i Bilaga.

 

Dom om rätt till statlig ersättning efter kommunmottagande.

Bakgrund
Migrationsverket överklagade Förvaltningsrätten i Umeås dom att bevilja Överförmyndaren i Härnösands kommun ersättning enligt 8 § förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (asylersättningsförordningen) för kostnader för god man för tid efter kommunplacering. Ärendet avsåg statlig ersättning för godmanskostnader för kvartal 4 2016. Det ena barnet hade beviljats uppehållstillstånd den 7 mars 2016 och kommunplacerats den 8 april 2016. Det andra barnet hade beviljats uppehållstillstånd den 31 maj 2016 och kommunplacerades den 1 juli 2016.

Kammarrätten i Sundsvall
Kammarrätten i Sundsvall ändrade den 17 april 2018 i mål nr 2608-17 och 2609-17 förvaltningsrättens dom och fastställde Migrationsverket beslut.

Kammarrätten konstaterade att Migrationsverket anfört att migrationsärendet status får rättsverkan på statlig ersättning innan kommunicering har skett och detta inte hade motsagts i målen. Migrationsverket hade kommunplacerat det ena barnet i Stockholm stad och det andra barnet i Härnösands kommun.

Rätten bedömde att det inte fanns någon lagstadgad skyldighet för Migrationsverket att underrätta överförmyndaren om kommunplaceringar och beviljade uppehållstillstånd.

Kammarrätten ansåg att ensamkommande barn som beviljats uppehållstillstånd och kommunplacerats omfattas inte av personkretsen 1 § lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Överklagande bifölls då kommunen bedömdes sakna rätt till ersättning enligt asylersättningsförordningen för kostnader för god man för de två barnen efter barnet mottagits i kommunen.

 

Huvuddokument:

Bilaga:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Kammarrätter
Beslutsdatum:
2018-04-17
Dokumentnr:
44597
 
Referens:
Migrationsverket, Kammarrätter,
Kammarrätten i Sundsvalls avgörande från den 17 april 2018 i mål nr 2608-17 och 2609-17,
2018-04-17
 

Ämnesord:

Praxis

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Praxis, Asyl, Asylersättningsförordningen, God man, Kommunplacering, Personkrets LMA, Rättsverkan, Statlig ersättning, Underrättelseskyldighet

Tema:
Statlig ersättning

Underkategori:
Kostnader för god man