EU-domstolens dom den 5 oktober 2023 i mål C-294/22

Artikel 12.1 a andra meningen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet ska tolkas på följande sätt:

Skyddet eller biståndet från Förenta nationernas hjälporganisation för palestinska flyktingar i Mellanöstern (UNRWA) ska anses ha upphört när UNRWA saknar möjlighet att garantera en statslös person av palestinskt ursprung som omfattas av detta skydd eller bistånd tillgång till den hälso- och sjukvård och medicinska behandling som erfordras för att denne inte ska utsättas för en verklig risk för att inom kort avlida eller för att få se sitt hälsotillstånd försämras på ett allvarligt, snabbt och oåterkalleligt sätt eller sin förväntade livslängd avsevärt förkortas. Det ankommer på den nationella domstolen att pröva huruvida en sådan risk är för handen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
EU-domstolen
Beslutsdatum:
2023-10-05
Dokumentnr:
47791
 
Referens:
EU-domstolen,
EU-domstolens dom den 5 oktober 2023 i mål C-294/22,
2023-10-05
 

Ämnesord:

Praxis, Internationella avgöranden

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Palestinier, Praxis, Skyddsgrundsdirektivet, Statslösa, UNRWA, EU-domstolen, Internationella avgöranden, Sjukvård, Uppehållstillstånd, Flyktingstatus

Tema:
Skyddsskäl

Underkategori:
Upphörande av flyktingstatus