Kammarrätten i Sundsvalls avgörande från den 21 augusti 2020 i mål nr 346-347-20

Dom om att huvudregeln i 22 § första stycket förvaltningslagen ska tillämpas när det gäller Migrationsverkets posthantering vilket innebär att en ansökan om statlig ersättning ska anses ha kommit in den dag som handlingen når myndigheten eller en behörig befattningshavare.

Presumtionen i 22 § andra stycket förvaltningslagen om att handlingen ska anses ha kommit in närmast föregående arbetsdag ansågs inte vara tillämplig.

Bakgrund
Migrationsverket avvisade Botkyrka kommuns ansökningar om statlig ersättning med stöd av 19 § andra stycket förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (asylersättningsförordningen) eftersom ansökningarna ansågs vara för sent inkomna.

Förvaltningsrätten i Umeå upphävde den 23 januari 2020 i mål nr 2668-2669-19 avvisningsbesluten eftersom rätten ansåg att Migrationsverket inte brutit den starka presumtionen i 22 § förvaltningslagen (2017:900) (FL) om att kommunens ansökningar kommit in dagen innan ansökningarna ankomststämplats av verket och att ansökningarna således var inkomna i rätt tid. Rätten visade handlingarna åter till Migrationsverket för vidare handläggning och beslut.

Migrationsverket överklagade Förvaltningsrätten i Umeås dom om bifall och återförvisning. Migrationsverket anförde att bestämmelsen i 22 § FL om att en handling ska anses ha avskilts för myndigheten på ett postkontor dagen innan inte är tillämplig när det gäller myndighetens posthantering. Försändelser till Migrationsverket sorteras inte in i en postbox eller ett postfack på det sätt som beskrivs i förarbetena till förvaltningslagen utan post körs ut från postkontoret till Migrationsverket varje vardagsmorgon och handlingarna ankomststämplas därefter direkt.

Kammarrätten i Sundsvall
Kammarrätten i Sundsvall biföll överklagandet den 21 augusti 2020 i mål nr 346 – 347-20 och fastställde Migrationsverkets beslut om avvisning av ansökningarna.

Kammarrätten konstaterade att enligt 22 § första stycket FL är huvudregeln att en handling kommit in till en myndighet den dag som handlingen når myndigheten eller en behörig befattningshavare. Av förarbetena till förvaltningslagen framgår att undantags­regeln i andra stycket samma paragraf är tillämplig när myndigheten har en postbox eller postfack på ett postkontor. Av rättsfallet HFD 2011 ref. 59 följer vidare att en handling inte kan anses som avskild för myndigheten enligt 22 § andra stycket FL så länge den är under postbefordran.

Rätten konstaterade vidare att Migrationsverket inte har en postbox eller ett postfack på ett postkontor. Post­försändelser till Migrationsverket är därmed under postbefordran, och således inte avskilda för myndigheten, fram till dess att posten anländer till Migrationsverket. Det hade inte framkommit skäl att ifrågasätta Migrationsverkets uppgift om att de aktuella ansökningshandlingarna nådde Migrationsverket eller behörig befattningshavare den dagen då ansökningarna ankomststämplades.

Kammarrätten ansåg därmed att handlingarna hade kommit in för sent och Migrationsverket haft fog för besluten att avvisa ansökningarna.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Kammarrätter
Beslutsdatum:
2020-08-21
Dokumentnr:
45500
 
Referens:
Migrationsverket, Kammarrätter,
Kammarrätten i Sundsvalls avgörande från den 21 augusti 2020 i mål nr 346-347-20,
2020-08-21
 

Ämnesord:

Praxis

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Praxis, Processuella frågor, Avvisning, Ansökningstid, Asylersättningsförordningen, Statlig ersättning

Tema:
Statlig ersättning

Underkategori:
Rätt tid