EU-domstolens mål C-133/19, C-136/19 och C-137/19 från den 16 juli 2020

Det är sökandens ålder vid datumet för ansökan om uppehållstillstånd som avgör om den som ansöker om familjeåterförening ska betraktas som ett barn eller inte vid beslutstillfället. Det är innebörden av en ny dom från EU-domstolen som gäller tolkningen av artikel 4.1 i familjeåterförenings-direktivet.

Den första frågan i målen gäller vid vilken tidpunkt som en person som ansöker om familjeåterförening ska vara att betrakta som ett barn i enlighet med artikel 4.1. c i rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening (familjeåterföreningsdirektivet). EU-domstolen fastslog att det är tidpunkten när sökanden lämnar in sin ansökan om familjeåterförening som avgör om han eller hon ska anses vara ett barn vid prövningen.

Den andra frågan i målen gäller om artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU:s rättighetsstadga) och artikel 18 i direktivet bör tolkas på sådant sätt att ett överklagande inte enbart kan avvisas på grund av att personen inte längre är ett barn. I denna del uttalar EU-domstolen att ett överklagande inte kan avvisas endast på grund av att personen har fyllt 18 år under processen i domstol.

EU-domstolen understryker att familjeåterföreningsdirektivets övergripande syfte är att främja familjeåterförening och att tillämpningen av direktivet måste iaktta rätten till familje- och privatliv och principen om barnets bästa. Att använda datumet för myndigheternas beslut eller, vid överklagande, domstolens dom som avgörande tidpunkt för att slå fast underårighet ansåg EU-domstolen inte vara förenligt med vare sig familjeåterförenings-direktivets syfte eller de krav som uppställs i EU:s rättighetsstadga. Detta eftersom beslutsdatum inte gör det möjligt att tillförsäkra en likartad och förutsägbar handläggning av alla sökande utan skulle kunna leda till stora skillnader i hanteringen av ansökningar mellan olika medlemsstater och även inom samma medlemsstat. EU-domstolen uttalar även att det inte kan uteslutas att en tredjelandsmedborgare vars ansökan om familjeåterförening har avslagits fortfarande kan ha ett intresse, efter att ha uppnått myndighetsålder, att få denna prövad i domstol.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
EU-domstolen
Beslutsdatum:
2020-07-16
Dokumentnr:
44805
 
Referens:
Migrationsverket, EU-domstolen,
EU-domstolens mål C-133/19, C-136/19 och C-137/19 från den 16 juli 2020,
2020-07-16
 

Ämnesord:

Praxis, Internationella avgöranden

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Anknytning till förälder, Praxis, Processuella frågor, Barn, EU-domstolen, Familjeåterförening, Familjeåterföreningsdirektivet, Internationella avgöranden, Ansökningstid

Tema:
Anknytning

Underkategori:
Anknytning till barn/förälder