Kammarrätten i Jönköpings avgörande från den 8 november 2017 i mål nr 3603-16

Dom om statlig ersättning för vård i annat hem än barnets eget enligt socialtjänstlagen.

Bakgrund
Migrationsverket överklagade Förvaltningsrätten i Linköpings dom enligt 29 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (NyErsF) genom vilken Ulricehamns kommun beviljats ersättning för kostnader för vård i en s.k. privatplacering.

Migrationsverket anförde att en privatplacering är en överenskommelse mellan vårdnadshavaren och det aktuella hemmet och vid en privatplacering bedöms barnet inte ha något vårdbehov. Förutsättningar för att få ersättning för kommunen är inte uppfyllda och det finns inga kostnader att eftersöka.

Kammarrätten i Jönköping
Kammarrätten som upphävde den 8 november 2017 i mål nr 3603-17 förvaltningsrättens dom och fastställde Migrationsverket beslut om att neka ersättning för vårdkostnader enligt 29 § nyersättningsförordningen.

Kammarrätten konstaterade att kommunen ansökt om ersättning hos Migrationsverket för barn som medgivits privatplacering enligt 6 kap. 6 § socialtjänstlagen (SoL). Barnen ansåg inte ha vårdats i ett annat hem än deras efter som på ett sådant sätt som avses i 29 § NyErsF.

Kommunen kunde därmed inte ersättas för de sökta kostnaderna och överklagandet bifölls.

 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Kammarrätter
Beslutsdatum:
2017-11-08
Dokumentnr:
44605
 
Referens:
Migrationsverket, Kammarrätter,
Kammarrätten i Jönköpings avgörande från den 8 november 2017 i mål nr 3603-16,
2017-11-08
 

Ämnesord:

Praxis

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Praxis, Faktiska kostnader, Nyanlända, Nyersättningsförordningen, Socialtjänstlagen, Statlig ersättning, Vård i annat hem än barnets eget

Tema:
Statlig ersättning

Underkategori:
LVU/SoL-vård