Kammarrätten i Göteborgs dom meddelad den 9 oktober 2019 i mål 2903-19

Domen handlar om att dagersättning sätts ned på grund av att sökanden inte inkommit med identitetshandlingar och inte gjort tillräckligt för att försöka få fram sådana.  

Migrationsverket beslutade att sätta ned A:s dagersättning. Detta på grund av att han inte uppfyllt sitt id-uppdrag och inte lämnat någon godtagbar förklaring. Förvaltningsrätten i Malmö biföll överklagande och upphävde Migrationsverkets beslut. Förvaltningsrätten ansåg att A har förklarat att han inte fullt ut förstått sitt id-uppdrag och beskrivit svårigheterna som föreligger kring anskaffandet av de efterfrågade handlingarna samt de försök han gjort för att kunna presentera någon av dessa. Det framstår inte som uppenbart att han talar osanning i denna del. Migrationsverket har inte visat att han systematiskt och på upprepad uppmaning brustit i sin medverkan ifråga om att klarlägga sin identitet. Migrationsverket har därmed inte visat att det fanns förutsättningar för att sätta ned dagersättningen.

Kammarrätten i Göteborg upphävde förvaltningsrättens dom och fastställde Migrationsverkets beslut. Som skäl angavs i huvudsak följande. A har uppmanats att lämna in identitetshandlingar och har inte lämnat in några. Han har informerats om att hans dagersättning skulle kunna komma att sättas ned om några handlingar inte lämnades in. När Migrationsverket fattade beslut hade några handlingar inte lämnats in. Det framstår inte som uppenbart att A talar osanning när han uppger att han saknar pass och andra identitetshandlingar. Vid ansökningssamtalet hos Migrationsverket uppgav han dock att han tidigare bott hos sin morbror i Afghanistan och att han har en kontaktväg till honom. A har inte försökt att använda sig av denna kontaktväg för att skaffa fram handlingar för att klarlägga sin identitet. Han har inte heller angett några godtagbara skäl för att inte göra det. Vidare har han inte i den utsträckning som kan krävas försökt ta kontakt med afghanska ambassaden i Stockholm. A har därmed inte efter bästa förmåga försökt bistå Migrationsverket vid klarläggande av hans identitet. Han har därför försvårat utredningen i ärendet om uppehållstillstånd på sådant sätt att Migrationsverket haft fog för att sätta ned hans dagersättning.

 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Kammarrätter
Beslutsdatum:
2019-10-09
Dokumentnr:
44560
 
Referens:
Migrationsverket, Kammarrätter,
Kammarrätten i Göteborgs dom meddelad den 9 oktober 2019 i mål 2903-19,
2019-10-09
 

Ämnesord:

Praxis

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Identitet, Identitetshandlingar, Dagersättning, Försvårat utredningen

Tema:
Lag om mottagning av asylsökande m.fl.

Underkategori:
Nedsättning av bistånd i övrigt