Migrationsöverdomstolens avgörande den 27 mars i MIG 2019:3 (mål nr UM2495-19)

Begreppet vårdnadshavare i 18 kap. 1 a § andra stycket utlännings¬lagen inkluderar inte god man enligt lagen om god man för ensamkommande barn. I mål som rör överklagande av Migrationsverkets beslut om statusförklaring och att inte bevilja ny prövning finns det inte grund för att avslå en begäran om offentligt biträde för ett barn som befinner sig i Sverige och saknar vårdnadshavare här i landet.

Bakgrund
Migrationsverket beviljade klaganden ett tidsbegränsat uppehållstill¬stånd och alternativ skyddsstatusförklaring samt avslog hans ansökan om flyktingstatusförklaring. Klaganden överklagade beslutet och yrkade att han skulle beviljas flyktingstatusförklaring samt att migrationsdomstolen skulle förordna ett offentligt biträde för honom. Migrationsdomstolen avslog yrkandet om förordnande av offentligt biträde. Huvudfrågan i Migrations¬överdomstolen var om klaganden hade rätt till ett offentligt biträde. Avgörande för den frågan var om begreppet vårdnads-havare i 18 kap. 1 a § andra stycket utlänningslagen inkluderar den som för-ordnats som god man enligt lagen om god man för ensamkommande barn.

Migrationsöverdomstolens bedömning
I sin bedömning konstaterade Migrations¬överdomstolen att syftet med införandet av bestämmelsen i 18 kap. 1 a § andra stycket utlänningslagen är att tillförsäkra ensamkommande barn, som saknar vårdnadshavare här i landet och som inte företräds av en person med juridisk utbildning, ett offentligt biträde vid överklagande av bl.a. Migrationsverkets beslut om statusförklaring. Eftersom det inte finns något krav på juridisk utbildning hos den som förordnas till god man enligt lagen om god man för ensam-kommande barn, ansåg Migrationsöverdomstolen att begreppet vårdnads-havare i 18 kap. 1 a § andra stycket utlänningslagen inte kan anses inkludera en god man. Då klaganden hade begärt ett offentligt biträde, och var ett barn som befann sig i Sverige och saknade vårdnadshavare här i landet, fanns det enligt Migrationsöverdomstolen ingen grund för att avslå begäran.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2019-03-27
Dokumentnr:
43071
 
Referens:
Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 27 mars i MIG 2019:3 (mål nr UM2495-19),
2019-03-27
 

Ämnesord:

Praxis, Offentligt biträde, God man, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Offentligt biträde, Praxis, Vårdnadshavare, Ensamkommande barn

Tema:
Processuella frågor

Underkategori:
Offentligt biträde