Migrationsöverdomstolens avgörande den 18 oktober 2018 i MIG 2018:19 (mål nr UM 3009-18)

Om en anknytningsperson med tidsbegränsat uppehållstillstånd och status som alternativt skyddsbehövande kan anses ha välgrundade utsikter att beviljas ett permanent uppehållstillstånd får bedömas utifrån hur troligt det är att skyddsbehovet kvarstår när nuvarande tillstånd löper ut. Här måste både de individuella skyddsskälen och aktuell landinformation beaktas. Även möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av arbete eller att kvalificera sig som varaktigt bosatt kan innebära att anknytningspersonen har välgrundade utsikter att beviljas ett permanent uppehållstillstånd.

Bakgrund och frågan i målet
En syrisk man har med stöd av lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen) beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande.

Hans hustru och minderårige son ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning till maken/fadern. Frågan var om denne kunde anses ha välgrundade utsikter för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. I så fall kan han utgöra anknytningsperson enligt den tillfälliga lagen (1).

Migrationsöverdomstolens dom
Enligt förarbetena till den tillfälliga lagen ska bedömningen av utsikterna att beviljas permanent uppehållstillstånd när det gäller anknytningspersoner som är alternativt skyddsbehövande göras med beaktande av det aktuella skyddsbehovets varaktighet och av att begränsningen av möjligheten att beviljas permanent uppehållstillstånd kommer att upphöra när den tidsbegränsade lagen upphör att gälla (prop. 2015/16:174 s. 42). Förarbetena innehåller däremot ingen vägledning för vad som avses med begreppet ”välgrundade utsikter”. Uttrycket finns i familjeåterföreningsdirektivet men preciseras inte där (2).

Migrationsöverdomstolen anser att vägledning hur begreppet ”välgrundade utsikter” ska tolkas kan hämtas från kommissionens meddelande om riktlinjer för tolkningen av familjeåterföreningsdirektivet (3). Där uttalas att bedömningen av om det finns välgrundade utsikter att få ett varaktigt uppehållstillstånd bör göras från fall till fall med hänsyn till de individuella omständigheterna. Prövningen förutsätter en bedömning hur troligt det är att villkoren för ett varaktigt uppehållstillstånd är uppfyllda och om det tillstånd som beviljats under normala omständigheter skulle kunna förlängas utöver den period som krävs för permanent uppehållstillstånd. Begreppet ”välgrundade utsikter” förutsätter inte att alla krav som ställs för att få ett permanent uppehållstillstånd måste vara uppfyllda när bedömningen görs, bara att de troligen kommer att kunna uppfyllas.

Migrationsöverdomstolen anser att den engelska lydelsen av välgrundade utsikter, ”reasonable prospects”, ger uttryck för ett något lägre krav än den svenska översättningen och att den ligger närmare den tolkning som kommissionen gör. Begreppet får därför förstås som om det utifrån nuvarande omständigheter är troligt att ett permanent uppehållstillstånd senare kommer att beviljas.

Den syriske mannen ansågs vara skyddsbehövande med anledning av den väpnade konflikten i Syrien. Han kan tidigast beviljas permanent uppehållstillstånd när det nuvarande tillståndet går ut i december 2019.

Migrationsöverdomstolen uttalar att vid bedömningen av skyddsbehovets varaktighet kan det ha betydelse om skyddsskälen är individuella, men det avgörande är om det finns objektiva grunder som ger stöd för att det är troligt att skyddsbehovet kommer att kvarstå vid en förlängningsansökan. Även om maken/faderns skyddsskäl inte är individuella utan grundas på den allmänna situationen i Syrien skulle han utifrån vad som framgår av aktuell landinformation vid ett återvändande till Syrien riskera att utsättas för sådan behandling som strider mot artikel 3 EKMR, vilket talar för att skyddsbehovet är varaktigt. Det finns inte heller något i den aktuella landinformationen som talar för att konflikten i Syrien kommer att upphöra under överskådlig tid.

Enligt Migrationsöverdomstolen finns det därför mycket som talar för att maken/fadern alltjämt kommer att ha behov av skydd när tiden för hans nuvarande tillstånd gått ut och att han vid en förlängningsansökan kan beviljas permanent uppehållstillstånd eller i vart fall ett förlängt uppehållstillstånd. Härtill bedöms han ha möjlighet att få uppehållstillstånd på grund av arbete eller kvalificera sig för att få tillstånd som varaktigt bosatt. Migrationsöverdomstolen anser därmed att han måste anses ha välgrundade utsikter att beviljas permanent uppehållstillstånd. Han kan därigenom utgöra anknytningsperson enligt 7 § tillfälliga lagen.

Hans hustru och barn beviljades därför tidsbegränsade uppehållstillstånd med samma giltighetstid som maken/fadern.

 

1. 7 § andra stycket tillfälliga lagen jfrd med 6 § tillfälliga lagen.

2. Se art. 3.1 i familjeåterföreningsdirektivet (2003/86/EG).

3. Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet av den 3 april 2014 om riktlinjer för tillämpningen av direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening (COM[2014] 210 final).

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2018-10-18
Dokumentnr:
42224
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 18 oktober 2018 i MIG 2018:19 (mål nr UM 3009-18),
2018-10-18
 

Ämnesord:

Praxis, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Alternativt skyddsbehövande, Anknytning till make/maka/sambo, Anknytningsperson, Praxis, Syrien, Familjeåterförening, Familjeåterföreningsdirektivet, Migrationsöverdomstolen, Tillfälliga lagen, Permanent uppehållstillstånd, Välgrundade utsikter

Tema:
Anknytning

Underkategori:
Anknytning till make/maka/sambo
Begreppen barn, anknytningsperson
Fortsatt uppehållstillstånd