Migrationsöverdomstolens avgörande den 21 september 2017 i mål nr UM 8982-17

Migrationsverket har i ett ärende om verkställighetshinder utrett vilken vård som finns att tillgå i hemlandet. Utredningen var dock alltför begränsad i förhållande till de mycket komplexa omständigheterna i ärendet, och underlaget ofullständigt.

En man ansökte om fortsatt uppehållstillstånd och anförde att han var svårt sjuk. Migrationsverket prövade ärendet i enlighet med 12 kap. 16 b § utlänningslagen (2005:716) och avslog ansökan. Inte heller migrationsdomstolen ansåg att en utvisning skulle strida mot förbudet mot omänsklig och förnedrande behandling i 12 kap. 1 § utlänningslagen eller artikel 3 i Europakonventionen.

Enligt Migrationsöverdomstolen är den utredning som verket företagit om tillgången till vård i mannens hemland alltför begränsad i förhållande till de mycket komplexa omständigheterna (se t.ex. MIG 2014:22 och MIG 2010:23). Mannen lider av flera mycket allvarliga sjukdomar, med såväl psykiatriska diagnoser som en komplicerad infektionssjukdom vilken har kunnat behandlas eftersom han varit under uppsikt.

Migrationsöverdomstolen konstaterar att det finns ett starkt samband mellan mannens diagnoser som inte har beaktats vid Migrationsverkets utredning av behandlingsmöjligheterna i hemlandet. Mannens ärende har alltså krävt en betydligt mer omfattande utredning på grund av de komplexa omständigheterna och de synnerligen allvarliga konsekvenser som kan bli följden av ett ofullständigt underlag. Målet visas därför åter till Migrationsverket för ny handläggning.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2017-09-21
Dokumentnr:
40411
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 21 september 2017 i mål nr UM 8982-17 ,
2017-09-21
 

Ämnesord:

Praxis, Sjukvård, Utredningsskyldighet, Europakonventionen, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen, Medicinska skäl, Artikel 3

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Artikel 3, Praxis, Europakonventionen, HIV, Handläggningsbrister, Psykisk ohälsa, Migrationsöverdomstolen, Utredningsskyldighet, Medicinska skäl, Sjukvård, Verkställighetsärende, Brottsutvisade

Tema:
Verkställighetshinder

Underkategori:
Medicinska och humanitära skäl