Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 september 2016 i mål UM 8434-15 (MIG 2016:18)

Till skillnad från vad som kommit till uttryck i MIG 2009:3 slår Migrationsöverdomstolen i förstärkt sammansättning[1]fast följande. Ett tidigare beviljat tidsbegränsat uppehållstillstånd kan inte i sig utgöra synnerliga skäl för att göra undantag från huvudregeln att ett uppehållstillstånd ska vara sökt och beviljat före inresan i landet vid s.k. spårbyte.

 

Möjligheten att göra undantag från huvudregeln att en ansökan om uppehållstillstånd ska ges in och beviljas före inresan i Sverige med stöd av bestämmelsen om synnerliga skäl i 5 kap. 18 § andra stycket 11 UtlL bör tillämpas restriktivt och i undantagsfall.

 

Undantaget i 5 kap. 18 § andra stycket 9 UtlL avser studier och forskarutbildning som slutförts under den beviljade uppehållstillståndstiden.

 

 

 

Bakgrund

Frågan i målet var om det fanns förutsättningar för att göra undantag från huvudregeln i 5 kap. 18 § utlänningslagen (UtlL) om att ett uppehållstillstånd ska ha sökts och beviljas före inresa i landet för en sökande som tidigare haft tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier och som nu, under vistelse i Sverige, söker fortsatt uppehållstillstånd på grund av arbete. 

 

Sökanden hade beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier. Före tillståndstidens utgång ansökte hon om uppehålls- och arbetstillstånd för arbete. Migrationsverket avslog ansökan med motiveringen att sökanden endast hade tagit 24 högskolepoäng och därför inte uppfyllde kraven i 5 kap. 18 § andra stycket 9 UtlL för att få ansöka inifrån landet.[2]Migrationsdomstolen ansåg, med hänvisning till MIG 2009:3, att det förelåg synnerliga skäl att frångå huvudregeln med stöd av bestämmelsen i 5 kap. 18 § andra stycket 11 UtlL.

 

Migrationsöverdomstolens bedömning

Redogörelse för tidigare praxis

Migrationsöverdomstolen redogör först för tidigare praxis enligt följande. I MIG 2009:3 uttalades att ett tidigare beviljat tidsbegränsat uppehållstillstånd för annat ändamål än besök som regel bör anses utgöra synnerliga skäl för att göra undantag från huvudregeln att ansökan ska ges in och beviljas före inresan i Sverige, när den enskilde ansöker om fortsatt tidsbegränsat uppehållstillstånd och till stöd för ansökan åberopar en ny grund. Av MIG 2009:5 framgår att det är de högskolepoäng som uppnåtts under tiden för det senaste uppehållstillståndet som ska ligga till grund för bedömningen av om en student har gjort godtagbara framsteg i sina studier.

 

Tidpunkten för när studieresultat ska ha uppnåtts

Mot bakgrund av MIG 2009:5 drar Migrationsöverdomstolen slutsatsen att undantaget i 5 kap. 18 § andra stycket 9 UtlL avser studier och forskarutbildning som har slutförts under den beviljade uppehållstillståndstiden.

 

Migrationsöverdomstolen konstaterar därefter att sökanden inte har slutfört studier motsvarande 30 högskolepoäng under den tid hon haft uppehållstillstånd för studier, och att de poäng hon tagit därefter inte heller ligger i nära anslutning till den tidpunkt då hennes uppehållstillstånd upphörde att gälla. Det saknades därför förutsättningar för att göra undantag med stöd av 5 kap. 18 § andra stycket 9 UtlL från huvudregeln om att uppehållstillstånd ska vara sökt och beviljat före inresan i Sverige.  

 

Synnerliga skäl

Migrationsöverdomstolen noterar att lagstiftaren, genom att införa krav på studieresultat i 5 kap. 18 § andra stycket 9 UtlL, har gett tydligt uttryck för att det inte har ansetts önskvärt att införa ett generellt undantag från huvudregeln för gäststudenter. Migrationsöverdomstolen konstaterar också att en sådan tillämpning av bestämmelserna som gjorts i migrationsdomstolen får till följd att specialregleringen i punkt 9 förlorar sin betydelse. Migrationsöverdomstolen uttalar vidare att det förhållandet att lagstiftaren har valt rekvisitet ”synnerliga skäl ” i punkt 11 visar att bestämmelsen ska tillämpas restriktivt och endast i undantagsfall.

 

Migrationsöverdomstolen slår därefter fast – till skillnad från vad som kommit till uttryck i MIG 2009:3 – att ett tidigare beviljat tidsbegränsat uppehållstillstånd inte i sig kan utgöra synnerliga skäl för att, oavsett omständigheterna i övrigt, göra undantag från huvudregeln att ett uppehållstillstånd ska vara sökt och beviljat före inresan i landet, när en utlänning ansöker om fortsatt uppehållstillstånd och åberopar en ny grund för sin ansökan.

 

I det aktuella fallet konstaterar Migrationsöverdomstolen att omständigheterna i sökandens fall inte är sådana att det föreligger synnerliga skäl att medge undantag från huvudregeln att ett uppehållstillstånd ska ha sökts och beviljats före inresan i landet. Därför upphävs Migrationsdomstolens dom och fastställs Migrationsverkets beslut. 

 

 


[1]Se 16 kap. 3 § UtlL – om avgörandet kan få stor principiell betydelse får Migrationsöverdomstolen avgöra mål med sju, i stället för tre, lagfarna ledamöter. 

 

[2]Av 5 kap. 18 § andra stycket 9 UtlL framgår att huvudregeln i första stycket samma bestämmelse inte gäller en utlänning som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier och antingen slutfört studier som motsvarar 30 högskolepoäng eller fullföljt en termin vid forskarutbildning. 

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2016-09-01
Dokumentnr:
38092
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 september 2016 i mål UM 8434-15 (MIG 2016:18),
2016-09-01
 

Ämnesord:

Praxis, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Ansökan efter inresa, Praxis, Fortsatt uppehållstillstånd, Migrationsöverdomstolen, Synnerliga skäl, Gäststuderande, Tidsbegränsat uppehållstillstånd, Studerande

Tema:
Uppehållstillstånd för studier

Underkategori:
Godtagbara studieresultat
Ansökan efter inresa

Tema:
Arbetstillstånd

Underkategori:
Ansökan efter inresa

Tema:
Anknytning

Underkategori:
Ansökan efter inresa