Migrationsöverdomstolens avgörande den 7 april 2016, MIG 2016:7 (mål nr UM 3714-15)

Barn med dubbelt medborgarskap i ett EU-land (Rumänien) och ett annat land (Palestina), hade inte rätt till flyktingstatusförklaring och resedokument på grund av att deras far, som endast var medborgare i Palestina, hade beviljats flyktingstatusförklaring och resedokument.

 

En man som var medborgare i Palestina hade beviljats flyktingstatusförklaring i Sverige. Frågan var om hans barn, som hade dubbelt medborgarskap i Palestina och Rumänien, kunde beviljas flyktingstatusförklaring och resedokument.

Migrationsöverdomstolen redogör först för olika rättskällor och praxis[1]och finner att en familjemedlem till en flykting inte har någon ovillkorlig rätt till flyktingstatusförklaring och resedokument enbart på grund av sin relation till flyktingen.  I UNHCR:s handbok (p. 106-107) anges att personer med dubbelt medborgarskap är undantagna från flyktingskap, om de kan åtnjuta skydd i ett av medborgarskapsländerna. Nationellt skydd genom medborgarskap har företräde framför internationellt skydd.

Barnen hade genom sitt rumänska medborgarskap ett tillgängligt nationellt skydd och kunde därför inte anses ha behov av internationellt skydd. De kunde därför inte anses vara flyktingar och hade därför inte rätt till flyktingstatus och resedokument.

Migrationsöverdomstolen konstaterar slutligen att principen om familjens enhet syftar till att hålla samman familjen och att frågan om familjesplittring inte aktualiserades i målet eftersom barnen hade beviljats permanent uppehållstillstånd.

 


[1]UNHCR:s handbok p. 184, artikel 23 skyddsgrundsdirektivet 2011/95/EU, MIG 2012:14, MIG 2013:16 och MIG 2015:18.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2016-04-07
Dokumentnr:
37048
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 7 april 2016, MIG 2016:7 (mål nr UM 3714-15) ,
2016-04-07
 

Ämnesord:

Praxis, Resedokument, Dubbelt medborgarskap, Flyktingstatus, Genèvekonventionen, EES-medborgare, Familjens enhet, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Praxis, Dubbelt medborgarskap, Familjens enhet, Genèvekonventionen, Migrationsöverdomstolen, EES medborgare, Resedokument, Flyktingstatus

Tema:
Skyddsskäl

Underkategori:
Riskbedömning
Tillräcklighet myndigheternas skydd