Migrationsöverdomstolens avgörande i mål UM 4762-15 (MIG 2016:5)

 

Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 april 2016 i mål UM 4762-15 (MIG 2016:5)

 

Migrationsöverdomstolen slår fast att den sjuåriga kvalificeringsperioden för erhållande av permanent uppehållstillstånd enligt 5 kap. 5 § första stycket UtlL ska räknas från ansökningstillfället.

Frågan i målet är om den sjuåriga kvalificeringsperioden i 5 kap. 5 § första stycket utlänningslagen ska räknas från tidpunkten för ansökan om permanent uppehållstillstånd eller från tidpunkten för prövningen.

Migrationsöverdomstolen noterar att utlänningslagen innehåller en rad bestämmelser som gör det möjligt för utländska medborgare att ansöka om olika former av tillstånd. Migrationsöverdomstolen uttalar därefter att det är vad ansökan gäller och vilka omständigheter som är föremål för prövning som avgör om det är omständigheterna vid ansökningstillfället eller vid tidpunkten för prövningen som ska läggas till grund för bedömningen.

Migrationsöverdomstolen konstaterar att möjligheten att kvalificera sig för permanent uppehållstillstånd enligt 5 kap. 5 § utlänningslagen skulle bli beroende av handläggningstidens längd om inte ansökningstillfället får vara avgörande. En ordning där handläggningstiderna kan leda till olika och orättvisa konsekvenser för de enskilda sökandena kan inte anses stå i överensstämmelse med lagstiftarens syfte, eftersom den enskilde inte kan råda över handläggningstiden. Migrationsöverdomstolen slår därför fast att det är förhållandena vid ansökningstillfället som ska vara utgångspunkten vid prövning av ansökningar om permanent uppehållstillstånd enligt 5 kap. 5 § första stycket utlänningslagen.

 

 

 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2016-04-01
Dokumentnr:
37029
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens avgörande i mål UM 4762-15 (MIG 2016:5),
2016-04-01
 

Ämnesord:

Praxis, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Arbetstagare, Arbetstillstånd, Processuella frågor, Tidpunkten för bedömningen, Tidsfrister, Prövningsram, Anknytning till Sverige, Forskare, Uppehållstillstånd

Tema:
Processuella frågor

Underkategori:
Prövningsram