Sammanfattning av EU-domstolens dom den 17 juni 2010 i målet Bolbol, C-31/09 (stora avdelningen)

EU-domstolen tolkar undantagsregeln i skyddsgrundsdirektivets artikel 12.1 a första led restriktivt. Endast personer som för närvarande får hjälp av ett annat FN-kontor än UNHCR undantas. EU-domstolen avstår från att uttolka andra ledet i artikeln 12.1 a.

 

Bakgrund

B är en statslös palestinier som efter att ha lämnat Gaza tillsammans med sin make reste in i Ungern 2007. De ungerska myndigheterna avslog hennes asylansökan men slog samtigit fast att hon inte kunde utvisas med hänsyn till den allmänna situationen i Gaza. B överklagade och yrkade att hon skulle beviljas ställning som flykting i enlighet med artikel 1 D andra meningen i Genèvekonventionen.[1]Hon ansåg att artikel 1 D utgjorde en fristående rättslig grund för erkännandet som flykting. De ungerska myndigheterna ansåg däremot att hon inte hade lämnat sitt land på grund av något av de skäl som anges i 1 A i Genèvekonventionen och att andra meningen i artikel 1 D endast tar sikte på den personkrets som omfattas av konventionens tillämpningsområde.

 

I artikel 1 D i Genèvekonventionen anges:

Denna konvention är icke tillämplig på dem som för närvarande åtnjuta beskydd eller bistånd av andra FN-organ eller institutioner än (UNHCR).
Därest sådant beskydd eller bistånd, av vilken anledning det vara må, skulle upphöra utan att nu ifrågavarande personers ställning blivit slutgiltigt reglerad enligt tillämpliga, av FN:s generalförsamlings antagna resolutioner, skola vederbörande utan vidare äga åtnjuta de i denna konventionen stadgade förmånerna.

 

Artikel 12.1 a i skyddsgrundsdirektivet[2]är skriven utifrån innehållet och strukturen i artikel 1 D i Genèvekonventionen.

Mot denna bakgrund inkom behörig nationell domstol[3]den 26 januari 2009 med en begäran om förhandsavgörande till EU-domstolen. Den hänskjutande domstolen ville bl.a. fä klarhet i följande avseende tolkningen av artikel 12.1 a i skyddsgrundsdirektivet:

  1. Ska en person undantas från skyddsgrundsdirektivet om denna har rätt till skydd eller bistånd från UNRWA[4]eller krävs det att vederbörande faktiskt har ett sådant skydd eller bistånd?
  2. Om en person omfattas av andra ledet i skyddsgrundsdirektivets artikel 12.1 a innebär det att vederbörande automatiskt ska erkännas skydd som flykting/alternativt skyddsbehövande eller endast att den berörda personen ska anses ingå i den personkrets som omfattas av direktivets tillämpningsområde?

EU-domstolens bedömning


EU-domstolen, som enbart svarar på första frågan, resonerar på följande sätt. UNRWA är ett annat organ eller kontor inom FN än UNHCR som avses i artikel 12.1 a i skyddsgrundsdirektivet och artikel 1 D i Genèvekonventionen. I artikel 1 D undantas endast personer som ”för närvarande åtnjuter” beskydd. Av den tydliga formuleringen i artikel 1 D följer att endast personer som faktiskt får hjälp från UNRWA omfattas av undantagsregeln för flyktingstatus. Denna regel ska tolkas restriktivt och den kan således inte också omfatta personer som endast har eller har haft rätt till beskydd eller bistånd från detta kontor.

Med hänsyn till detta svar saknas anledning att besvara övriga frågor.

 

 


[1]Konventionen angående flyktingars rättsliga ställning.

[2]Rådets direktiv2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet.

[3]Fővárosi Bíróság, Ungern.

[4]United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA).

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
EU-domstolen
Beslutsdatum:
2010-06-17
Dokumentnr:
30017
 
Referens:
Migrationsverket, EU-domstolen,
Sammanfattning av EU-domstolens dom den 17 juni 2010 i målet Bolbol, C-31/09 (stora avdelningen) ,
2010-06-17
 

Ämnesord:

Praxis, Internationella avgöranden

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Palestinier, Praxis, Skyddsgrundsdirektivet, Statslösa, UNRWA, Uteslutandegrunder, EU-domstolen, Genèvekonventionen, Internationella avgöranden

Tema:
Skyddsskäl

Underkategori:
Ras, nationalitet
Uteslutandegrunder