Migrationsöverdomstolens avgörande den 18 januari 2012 (mål nr UM 10897-10), MIG 2012:1

I ärende om uppehållstillstånd på grund av anknytning till förälder respektive make (familjeåterförening) enligt 5 kap. 3 § första stycket 2 a respektive 1 utlänningslagen, har båda makarnas föräldraskap visats genom bl.a. DNA-analys. Den identitet som uppgivits och godtagits såsom sannolik respektive tilldelats vid beviljande av uppehållstillstånd som skyddsbehövande för anknytningspersonen har godtagits i målet som grund för prövning av barnets och makans ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning till honom. Som huvudregel ställs ett högt beviskrav för uppgifter om en sökandes identitet. När det varit omöjligt för barnet och den sökande makan att genom traditionella bevismedel visa sin identitet, har domstolen gjort en individuell bedömning, innefattande proportionaliteten av ett högt beviskrav. Denna har utmynnat i att det i det bedömda enskilda fallet har varit tillräckligt att envar av sökandena gjort sin identitet sannolik.

I den första bilagan hittar du domen och i den andra finns Migrationsverkets kommentar.

Huvuddokument:

Bilaga:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2012-01-18
Dokumentnr:
26733
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen, Domstolsverket,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 18 januari 2012 (mål nr UM 10897-10), MIG 2012:1,
2012-01-18
 

Ämnesord:

Praxis, Barn, Somalia, Uppehållstillstånd, Barnets bästa, Familjeåterförening, Anknytning till make/maka/sambo, Beviskrav, Anknytning till förälder, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen, Proportionalitetsprincipen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Anknytning till förälder, Anknytning till make/maka/sambo, Praxis, Barn, Beviskrav, Familjeåterförening, Identitet, Migrationsöverdomstolen, Ställföreträdare, Talerätt, DNA

Tema:
Anknytning

Underkategori:
Anknytning till barn/förälder
Anknytning till make/maka/sambo