Rättsenheten
Norrköping : Migrationsverket, 2009-05-26

Kommentar till EG-domstolens dom i målet C-456/07 (Meki Elgafaji and Noor Elgafji v. Staatssecretaris van Justitie) den 17 februari 2009 avseende tolkning av art. 15 c i Skyddsgrundsdirektivet och begreppet "väpnad konflikt"

EG-domstolen har konstaterat att för att ett allvarligt och personligt hot ska anses föreligga mot liv eller lem för en person som ansöker om alternativt skydd krävs inte att denne visar att hoten är specifikt riktade mot honom på grund av omständigheter som är hänförliga till hans personliga situation.

Det aktuella målet gällde en irakisk asylsökande i Nederländerna. Domen avser en tolkning av art. 15 c i Skyddsgrundsdirektivet (Direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för beviljande av flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande) jämförd med art. 2 e samma direktiv. Art. 15 c reglerar det som i svensk rätt motsvaras av begreppet "väpnad konflikt". Det kan vara fråga om antingen en internationell väpnad konflikt eller en inre väpnad konflikt i det land/område som den skyddssökande kommer ifrån. Svensk rätt innehåller därtill begreppet "andra svåra motsättningar" vilket inte har någon motsvarighet i Skyddsgrundsdirektivet.

I den aktuella domen gör EG-domstolen ingen bedömning av om det faktiskt råder en inre väpnad konflikt i Irak eller inte. Däremot konstaterar domstolen att i fall då det råder en väpnad konflikt krävs det inte att den skyddssökande visar att hoten är specifikt riktade om honom på grund av omständigheter som är hänförliga till hans personliga situation. Detta är helt i överensstämmelse med Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2007:9 och gällande praxis att om det råder väpnad konflikt krävs inte en individuell utsatthet. Å andra sidan krävs enligt gällande svensk praxis att när det råder svåra motsättningar - som det t.ex. för närvarande anses göra i Irak - måste den enskilde kunna visa att han är personligen utsatt för frågan om internationellt skydd ska aktualiseras.

Bilaga:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
EU-domstolen
Beslutsdatum:
2009-02-17
Dokumentnr:
20856
 
Referens:
Migrationsverket, EU-domstolen,
Kommentar till EG-domstolens dom i målet C-456/07 (Meki Elgafaji and Noor Elgafji v. Staatssecretaris van Justitie) den 17 februari 2009 avseende tolkning av art. 15 c i Skyddsgrundsdirektivet och begreppet "väpnad konflikt",
2009-02-17
 

Ämnesord:

Praxis, Väpnad konflikt, Irak, Skyddsbehov, Hot, Svåra motsättningar, Internationella avgöranden, EG-domstolen, Skyddsgrundsdirektivet