Landinformationsenheten
Norrköping : Migrationsverket, 2007-07-05
 

Kommentar med anledning av vägledande beslut rörande asylsökande från Irak

Generaldirektören har den 5 juli 2007 fattat beslut i tre ärenden rörande asylsökande från centrala och södra Irak. Två av de sökande är hemmahörande i Bagdad. Den tredje sökande kommer från Nasiriyah i södra Irak. Hans ärende rör verkställighetshinder.

I besluten konstateras att det i Irak inte råder en sådan inre väpnad konflikt som avses i 4 kap. 2 § första stycket 2 utlänningslagen. Vidare görs bedömningen att säkerhetsläget i Bagdad, men inte i Nasiriyah, är så dåligt att det för närvarande råder sådana svåra motsättningar som avses i samma lagrum.

När det gäller bedömningen av om sökanden är skyddsbehövande på grund av svåra motsättningar konstateras att det skall finnas ett orsakssamband mellan de övergrepp som utlänningen riskerar att utsättas för och de svåra motsättningar som finns i hemlandet. Bedömningen skall vara individuell och syfta till att fastställa om sökanden personligen riskerar övergrepp på grund av de svåra motsättningarna. Det måste finnas åtminstone någon särskild omständighet som visar på detta. Enbart den allmänna situationen i landet eller hemstaden och de allmänna riskförhållanden som råder där räcker inte för att orsakssambandet skall anses vara klarlagt.

I de två ärenden som rör sökande från Bagdad är besluten avslag och utvisning i det ena ärendet samt bifall och permanent uppehållstillstånd i det andra ärendet. Den huvudsakliga skillnaden mellan ärendena är att den sökande som får uppehållstillstånd har åberopat individuella skäl för sin ansökan om uppehållstillstånd och att den sökande som får avslag enbart har åberopat de allmänna förhållandena i Bagdad. [Bilaga 2 ovan finns även i engelsk version].

I verkställighetsärendet beslutar verket att inte bevilja ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen. Verkets bedömning är alltså att säkerhetsläget i Nasiriyah inte är sådant att det där kan anses råda sådana svåra motsättningar som avses i ovan nämnda lagrum.

Verkställighet anses möjlig både till Bagdad och Nasiriyah. (I denna del se vidare kompletterande kommentar till Migrationsöverdomstolens dom den 26 februari)

Bilaga:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsverket
Beslutsdatum:
2007-07-05
Dokumentnr:
16852
 
Referens:
Migrationsverket,
Vägledande beslut rörande asylsökande från Irak,
2007-07-05
 

Ämnesord:

Irakier, Utvisning, Permanent uppehållstillstånd, Praxis, Verkställighetshinder, Irak, Tidsbegränsat uppehållstillstånd, Vägledande beslut, Bagdad, Orsakssamband