Medborgarskapsenheterna
Norrköping : Migrationsverket, Region mitt, 2001-06-01
 


FÖRENTA STATERNA. Medborgarskap

Lag 1952-06-27
Myndighetsålder (olika från delstat till delstat)

Ikraftträdande 1952-12-24 med vissa ändringar 1978, 1986 och 2001.

Förvärv genom födelsen

A. Barn födda i Förenta Staterna

Barn förvärvar amerikanskt medborgarskap förutsatt att barnet är underkastat Förenta Staternas jurisdiktion.

B. Barn födda utanför Förenta Staterna eller dess besittningar

Barn förvärvar medborgarskap i Förenta Staterna under följande förutsättningar:

 • a) barn fött av föräldrar vilka båda är medborgare i USA och av vilka en varit bosatt i USA eller någon av dess externa besittningar före barnets födelse.
 • b) Barn fött av föräldrar av vilka en är medborgare i USA och som varit fysiskt närvarande i USA eller någon av dess externa besittningar under en sammanhängande period av ett år före barnets födelse och av vilka den andra har medborgarrätt (”national” = medborgare i USA eller person som utan att vara medborgare är skyldig USA undersåtlig tro och lydnad) men ej är medborgare i USA.
 • c) Barn född i någon av Förenta Staterna externa besittningar av föräldrar av vilka en är medborgare i USA och som varit fysiskt närvarande i USA eller någon av dess externa besittningar under en sammanhängande period av ett år när som helst före barnets födelse.
 • d) Barn fött av föräldrar av vilka en är utlänning och den andra medborgare i USA vilken före barnets födelse varit fysiskt närvarande i USA eller dess externa besittningar under en period eller perioder ej understigande tio år varav minst fem efter att ha uppnått fjorton års ålder: (När som helst infallande perioder av redbar tjänst i Förenta Staternas krigsmakt får inbegripas vid beräkningen av fysisk närvaro). Enligt 1986 ändrade bestämmelser behöver en amerikansk medborgare som är förälder till barn som är födda fr.o.m. den 14 november 1986 endast ha varit fysiskt närvarande i Amerikas Förenta Stater i fem år, varav två år efter 14 års ålder, för att överföra det amerikanska medborgarskapet. (Observera att denna ändring inte gäller retroaktivt).
 • e) Vidare gäller enligt ett tillägg den 27 februari 2001 till the Immigration and Nationality Act att ett barn fött utomlands, som inte förvärvat amerikanskt medborgarskap enligt ovan, automatiskt får amerikanskt medborgarskap om följande tre förutsättningar är uppfyllda:
  • a) barnet är under 18 år,
  • b) barnet har erhållit tillstånd för bosättning i USA och
  • c) minst en av föräldrarna är amerikansk medborgare och har del i den faktiska och rättsliga vårdnaden om barnet.

Barn utom äktenskap med amerikansk far förvärvar medborgarskap i Förenta Staterna vid födelsen enligt de förutsättningar som anges ovan om faderskapet fastställs genom erkännande innan barnet fyllt 21 år. Medborgarskapet registreras hos vederbörlig myndighet.

Barn utom äktenskap med amerikansk mor förvärvar medborgarskap i Förenta Staterna under samma förutsättningar som anges ovan om modern före barnets födelse har varit bosatt i Förenta Staterna eller någon av dess externa besittningar under en sammanhängande tid av ett år.

Övrigt

Barn av okänd härkomst förvärvar medborgarskap i Förenta Staterna om det påträffas före fem års ålder och det inte före tjugoett års ålder visas att barnet inte fött i Förenta Staterna.

Förvärv genom adoption

Barn fött utomlands förvärvar amerikanskt medborgarskap genom adoption om adoptionen äger rum i USA under förutsättning att barnet är under 18 år och minst en av adoptivföräldrarna är amerikansk medborgare.

Vidare gäller att barn som adopteras utomlands får amerikanskt medborgarskap om barnet är under 18 år, barnet har erhållit tillstånd för bosättning i USA och minst en av adoptivföräldrarna är amerikansk medborgare. Förvärvet av amerikanskt medborgarskap inträder först vid legal inresa till USA.

Självständig förlust

För myndig person inträder förlust i och med förvärv av annat medborgarskap endast under förutsättning att amerikansk myndighet finner övertygande bevisat att den som förvärvat annat medborgarskap därmed avsåg att avstå från det amerikanska medborgarskapet.

Förlust som biperson

Förekommer ej

Noteringar

Se vidare om förutsättningarna för förvärv och förlust av amerikanskt medborgarskap i länderpärmen för USA.

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2001-06-01
Dokumentnr:
7258
 
Referens:
Migrationsverket,
FÖRENTA STATERNA. Medborgarskap,
2001-06-01
 

Ämnesord:

Landöversikt, Medborgarskap, Adoption, Lagstiftning, Förlust av medborgarskap, Förvärv av medborgarskap, Amerikaner