Medborgarskapsenheterna
Norrköping : Migrationsverket, 2001-08-01
 


Jugoslavien. Medborgarskap

Lag 1996-07-16

Myndighetsålder 18 år

Ikraftträdande 1997-01-01

Förvärv genom födelsen

Barn förvärvar jugoslaviskt medborgarskap om båda föräldrarna är jugoslaviska medborgare.

Är endast en av föräldrarna jugoslavisk medborgare förvärvar barnet jugoslaviskt medborgarskap om födelsen ägt rum i Jugoslavien.

Har födelsen ägt rum utanför Jugoslavien förvärvar barnet jugoslaviskt medborgarskap om en av föräldrarna är jugoslavisk medborgare och den andra föräldern är okänd, eller innehar okänt medborgarskap eller är statslös. Om den andra föräldern är utländsk medborgare, förvärvar barnet jugoslaviskt medborgarskap om barnet innan det fyllt 18 år anmäls som jugoslavisk medborgare hos behörig jugoslavisk diplomatisk eller konsulär beskickning och om det ansöker om inskrivning i jugoslaviskt medborgarskapsregister, eller om barnet eljest skulle bli statslöst.

Förvärv genom adoption

Adoptivbarn (s.k. stark adoption) förvärvar jugoslaviskt medborgarskap under samma förutsättningar som biologiska barn.

Självständig förlust

Förlust inträder inte automatiskt. Person över 18 år kan efter ansökan hos jugoslaviska myndigheter bli befriad.

Förlust som biperson

Barn under 18 år kan befrias tillsammans med förälder som ansöker om befrielse. Till ansökan fogas den andre förälderns samtycke samt yttrande från behörig förmyndarmyndighet. För barn som fyllt 14 år krävs barnets samtycke.

Är föräldrarna skilda kan ansökan om befrielse endast inlämnas av den förälder som genom ett lagakraftvunnet domstolsbeslut är vårdnadshavare för barnet.

Om det inte går att få den andre förälderns samtycke kan befrielse medges för barnet om behörig förmyndarmyndighet anser att det är för barnets bästa.

Adoptivbarn (stark adoption) förlorar jugoslaviskt medborgarskap efter ansökan av adoptivförälder under samma förutsättningar som biologiska barn.

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2001-08-01
Dokumentnr:
6755
 
Referens:
Migrationsverket,
Jugoslavien. Medborgarskap,
2001-08-01
 

Ämnesord:

Landöversikt, Jugoslavien, Medborgarskap, Adoption, Lagstiftning, Förlust av medborgarskap, Förvärv av medborgarskap