Medborgarskapsenheterna
Norrköping : SIV, Region mitt, 1997-12-01
 


Slovenien. Medborgarskap

Lag 1991-06-05

Myndighetsålder 18 år

Ikraftträdande 1991-06-25

Förvärv genom födelsen

Barn förvärvar slovenskt medborgarskap om båda föräldrarna är slovenska medborgare. Är endast en av föräldrarna slovensk medborgare förvärvar barnet slovenskt medborgarskap om födelsen ägt rum i Slovenien.

Har födelsen ägt rum utanför Slovenien förvärvar barnet slovenskt medborgarskap om en av föräldrarna är slovensk medborgare och den andre föräldern är okänd, statslös eller vars medborgarskap är okänt. Har födelsen ägt rum utanför Slovenien förvärvar barnet likaledes slovenskt medborgarskap om en av föräldrarna är slovensk medborgare och barnet innan det fyllt 18 år anmälts som slovensk medborgare eller stadigvarande bosätter sig i Slovenien tillsammans med den slovenske föräldern eller om barnet eljest skulle bli statslöst.

Förvärv genom adoption

Barn förvärvar slovenskt medborgarsksp genom adoption (s.k. stark adoption) om en av adoptivföräldrarna är medborgare i Slovenien.

Självständig förlust

Förlust inträder inte automatiskt. Person över 18 år kan efter ansökan befrias från slovenskt medborgarskap.

Barn under 18 år kan bli befriat om båda föräldrarna genom befrielse upphört att vara slovenska medborgare eller om en av föräldrarna genom befrielse upphört att vara slovensk medborgare och den andre föräldern inte är slovensk medborgare. För barn som fyllt 14 år krävs barnets samtycke.

Lever föräldrarna åtskilda kan barnet befrias på ansökan av den förälder som barnet lever tillsammans med om denne samtidigt ansöker om befrielse från slovenskt medborgarskap eller om denne inte är slovensk medborgare. I båda fallen krävs samtycke från den andre förälderna. Vägrar förälder att lämna samtycke kan samtycke ges av vederbörligt förvaltningsorgan om det är till gagn för barnet.

Förlust för adoptivbarn

Adoptivbarn (s.k. stark adoption) kan befrias på ansökan av adoptivföräldrar under samma förutsättningar som biologiska barn.

Förlust som biperson

Särskilda bestämmelser saknas. Se dock under rubriken, "Självständig förlust".

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Statens invandrarverk. SIV
Upphovsdat:
1997-12-01
Dokumentnr:
4998
 
Referens:
Statens invandrarverk. SIV,
Slovenien. Medborgarskap,
1997-12-01
 

Ämnesord:

Landöversikt, Barn, Medborgarskap, Adoption, Lagstiftning, Förlust av medborgarskap, Förvärv av medborgarskap, Slovenien, Slovener