Europadomstolens dom den 21 juli 2022 i målet Darboe and Camara v. Italy

Europadomstolen har den 21 juli 2022 funnit att italienska myndigheter brutit mot asylsökandes rättigheter att presumeras och behandlas som minderåriga tills deras ålder hade bedömts korrekt (app no. 5797/17).

Europadomstolen fäller Italien för kränkning av artiklarna 3, 8 och 13 i Europakonventionen när det gäller asylsökandes rättigheter att presumeras och behandlas som minderåriga tills deras ålder hade bedömts korrekt.

I Juni 2016 anlände de sökande Darboe och Camara till Italien och ansökte om asyl som ensamkommande barn. Europadomstolens avgörande gäller deras placering på ett migrantcenter för vuxna och åldersbedömningsförfarandet som följde. Europadomstolen ansåg enhälligt att det förekommit ett brott mot artikel 8 (rätten till respekt för privat- och familjelivet) i Europakonventionen på grund av brister i processuella garantier som beviljats den sökande (Darboe) som minderårig migrant. Till följd av detta hade inte Darboe kunnat lämna in en asylansökan och hade placerats i en överfull mottagning för vuxna i mer än fyra månader. Europadomstolen fann också att Italien begått brott mot artikel 3 (förbud mot omänsklig eller förnedrande behandling) med hänsyn till längden och villkoren för Darboes vistelse på mottagningscentret för vuxna samt en kränkning av artikel 13 (rätten till ett effektivt rättsmedel). Vid tiden för avgörandet var det inte längre känt var Camara, den andra sökanden befann sig och domstolen strök därför den delen av ansökan.

Domen är ett kammaravgörande. Det får laga kraft om ingen av parterna begär ny prövning i stor sammansättning (Grand Chamber) inom tre månader eller om sådan prövning begärs men inte beviljas.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Europadomstolen
Beslutsdatum:
2022-07-21
Dokumentnr:
46621
 
Referens:
Migrationsverket, Europadomstolen,
Europadomstolens dom den 21 juli 2022 i målet Darboe and Camara v. Italy,
2022-07-21
 

Ämnesord:

Praxis, Internationella avgöranden

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Artikel 3, Artikel 8, Barn, Europadomstolen, Europakonventionen, Internationella avgöranden, Asyl, Åldersbestämning, Asylsökande

Tema:
Processuella frågor

Underkategori:
Handläggning
Utredningsskyldighet