Sammanfattning av EU-domstolens dom den 9 september 2021 i mål C-18/20 (XY)

Begreppet ”nya fakta eller uppgifter” som ”har framkommit eller lagts fram av sökanden” i artikel 40.2 och 40.3 asylprocedurdirektivet omfattar både fakta eller uppgifter som har framkommit efter  att en asylansökan har avgjorts och sådana nya fakta eller uppgifter som förelåg redan innan redan innan ansökan avgjordes men som då inte åberopades av sökanden.  

Den första frågan rörde tolkningen av artikel 40.2 och 40.3  i asylprocedurdirektivet (2013/32/EU), huruvida ”nya fakta eller uppgifter” som ”har framkommit eller lagts fram av sökanden endast omfattar fakta eller uppgifter som har framkommit efter att en ansökan om asyl har avgjorts, eller om det även omfattar fakta eller uppgifter som förelåg redan innan ansökan avgjorts, men som då inte åberopades av sökanden.[1]

EU-domstolen finner här att ”nya fakta eller uppgifter” som ”har framkommit eller lagts fram av sökanden” omfattar både fakta eller uppgifter som har framkommit efter  att en asylansökan har avgjort och sådana nya fakta eller uppgifter som förelåg redan innan redan innan ansökan avgjordes men som då inte åberopades av sökanden (p. 44 i domen).

EU-domstolen konstaterar vidare att det står medlemsstaterna fritt att ha förfaranderegler för behandling av efterföljande ansökningar, under förutsättning att de sakprövningsförutsättningar som anges i artikel 33.2 d, jämförd med artikel 40 i direktivet, är uppfyllda, och att prövningen i sak ska ske enligt kapitel II i direktivet, där det finns grundläggande principer och garantier, (p.47- 48).[2]

Domstolen konstaterar slutligen, med hänvisning till tidigare praxis, att en bestämmelse i ett direktiv inte kan ha direkt effekt till nackdel för en enskild, vilket innebär att bestämmelsen inte kan åberopas mot den enskilde vid en nationell domstol (p. 66).  [1] ”Fakta och uppgifter” är direktivets formulering, i engelsk version ”facts and elements”.

[2]Denna del av domen rör i huvudsak genomförandet av artikel 40 i österrikisk rätt och sammanfattas därför inte mer. Artikel 40 motsvaras i svensk rätt huvudsakligen av 12 kap. 19 § utlänningslagen. Om en ansökan om verkställighetshinder leder till en ny prövning enligt 12 kap. 19 § första stycket utlänningslagen, ska denna prövning göras i enlighet med kapitel II i direktivet, se prop. 2009/10:31 s. 211 f.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
EU-domstolen
Beslutsdatum:
2021-09-09
Dokumentnr:
45819
 
Referens:
Migrationsverket, EU-domstolen,
Sammanfattning av EU-domstolens dom den 9 september 2021 i mål C-18/20 (XY) ,
2021-09-09
 

Ämnesord:

Praxis, Internationella avgöranden

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Asylprocedurdirektivet, Praxis, EU-domstolen, Internationella avgöranden, Ny prövning, Nya omständigheter, Verkställighetsärende, Efterföljande ansökan

Tema:
Verkställighetshinder

Underkategori:
Nya omständigheter