Sammanfattning av målet I.A. mot Sverige inför FN:s kommitté mot tortyr (CAT) den 23 april 2019, No 729/2016

En utvisning av klaganden och hans två barn till Ryska Federationen ansågs strida mot artikel 3, eftersom Sverige, genom att hänvisa till ett tillgängligt internflyktsalternativ, inte hade uppfyllt sin utredningsskyldighet vad gäller de grunder klaganden hade åberopat under den nationella prövningen.

Bakgrund
Frågan i målet var om en utvisning till den Ryska Federationen skulle strida mot artikel 3 i FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Klaganden uppgav sig ha hjälpt sin kusin, som var ansluten till tjetjenska rebeller, med mat och kläder. Migrationsverket bedömde att klaganden hade gjort sannolikt att han genom blodsfejd var hotad av familjen till en polisman som hans kusin hade dödat. Att det förelåg ett skyddsbehov för klaganden i förhållande till Tjetjenien samt att något myndighetsskydd från ryska myndigheter inte fanns att tillgå på hemorten var ostridigt i målet. Enligt klaganden saknades ett relevant internflyktsalternativ, då släkten till polismannen hade kontakter inom polismyndigheten och kunde hitta honom överallt i den Ryska Federationen. Migrationsverket bedömde att då klaganden inte var av intresse för de ryska myndigheterna så var ett internflyktsalternativ till en mindre kuststad i den Ryska Federationen relevant.

Kommitténs bedömning
Kommittén konstaterar att Sverige, genom att hänvisa till ett tillgängligt internflyktsalternativ för klaganden, inte hade uppfyllt sin utredningsskyldighet vad gäller de grunder klaganden åberopat under den nationella prövningen. Någon fullständig bedömning hade inte gjorts av om ett internflyktsalternativ var relevant. Kommittén understryker att ett internflyktsalternativ inte är relevant och effektivtom den enskilde även på internflyktsorten kommer att vara fortsatt utsatt för en risk för förföljelse eller annan allvarlig skada på grund av brist på myndighetsskydd. Sammantaget bedömde kommittén att Sverige har brustit i sina förpliktelser enligt konventionen och att det skulle innebära en kränkning av artikel 3 att utvisa klaganden till Ryssland. Detta då Sverige avslagit klagandens asylansökan med hänvisning till internflykt, utan att lägga tillräcklig vikt vid risken för att klaganden skulle utsättas för förföljelse från icke-statliga aktörer, vilka staten har endast delvis eller ingen kontroll över.

 

 

 

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Committee Against Torture
Beslutsdatum:
2019-04-23
Dokumentnr:
44257
 
Referens:
Migrationsverket, UN Committee Against Torture. CAT,
Sammanfattning av målet I.A. mot Sverige inför FN:s kommitté mot tortyr (CAT) den 23 april 2019, No 729/2016,
2019-04-23
 

Ämnesord:

Praxis, Internationella avgöranden

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Artikel 3, Myndighetsskydd, Praxis, Ryssland, Tjetjenien, CAT, Internationella avgöranden, Tortyr, Skyddsbehov, Flyktalternativ, Asyl

Tema:
Skyddsskäl

Underkategori:
Internflykt