Sammanfattning av Europadomstolens beslut den 17 september 2019 i målet Eze mot Sverige, ansökan nr 57750/17 (committee)

Europadomstolen fann att det inte skulle strida mot artikel 8 att avslå en ansökan om förlängt uppehållstillstånd p.g.a. anknytning till maka och barn eftersom sökanden inte styrkt sin identitet. 

Bakgrund
Målet rör en man, Eze, som först kom till Sverige som asylsökande. Han uppgav först ett födelsedatum, men lämnade senare in en identitetshandling från hemlandet med samma födelsedag men ett annat födelseår. Efter avslag på asylansökan, där han inte ansågs ha gjort sin identitet sannolik, reste Eze till hemlandet och ansökte om uppehållstillstånd p.g.a. anknytning till sin svenska hustru. Han lämnade då in ett hemlandspass, där han hade ett annat efternamn och ännu ett nytt födelseår. Ansökan avslogs med motiveringen att Ezes identitet inte var styrkt, men efter att han lämnat in en kopia av sitt födelsebevis fick han ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Vid ansökan om förlängning av uppehållstillståndet lämnade Eze in ett nytt hemlandspass som skickats till honom från hemlandet, och som vid kontroll var en falsk handling. Eze har sedan återvänt till hemlandet och inkommit med ytterligare ett hemlandspass till styrkande av sin identitet. Migrationsverket och migrationsdomstolen bedömde att Eze mot bakgrund av de olika uppgifter som förekommit inte har styrkt sin identitet, och att det inte heller i detta fall var orimligt att upprätthålla kravet på styrkt identitet. Eze och hustrun har under tiden hans ansökan om förlängt uppehållstillstånd handlagts fått ett gemensamt barn.

Europadomstolens bedömning
Domstolen konstaterar inledningsvis att Eze har en rätt till familjeliv som omfattas av artikel 8 Europakonventionen, och att beslutet att neka honom uppehållstillstånd har inneburit ett ingripande i hans rätt till respekt för familjelivet (artikel 8.1). Åtgärden, att neka uppehållstillstånd, har vidare haft stöd i nationell lagstiftning, och varit nödvändig för landets ekonomiska välstånd och en effektiv invandringskontroll (artikel 8.2). Frågan var därmed om åtgärden var proportionerlig.

Domstolen fann att svenska myndigheter haft goda skäl för slutsatsen att Eze inte kunnat styrka sin identitet. Det hade inte heller framkommit att det fanns oöverstigliga hinder för hustrun och sonen att flytta till honom i Nigeria, där de också har besökt honom. Domstolen tar vidare fasta på att Eze och hustrun först inlett sitt familjeliv under den tid Eze var asylsökande och saknade uppehållstillstånd i Sverige. Det gemensamma barnet föddes efter det att hans tidsbegränsade uppehållstillstånd löpt ut. Familjelivet hade alltså inletts såväl som utökats vid tidpunkter då hans fortsatta vistelse och familjeliv i Sverige var osäker. Han kunde därför inte ha rimliga förväntningar på att kunna stanna kvar i landet och upprätthålla sitt familjeliv där.

Beslutet att neka fortsatt uppehållstillstånd kunde därför endast under exceptionella omständigheter vara oförenligt med artikel 8. Domstolen noterar att de svenska myndigheterna gjort en noggrann avvägning där barnets bästa beaktats, både vid tillämpningen av nationell rätt och enligt Europakonventionen. Migrationsverket har i bedömningen tagit hänsyn till att hustrun och sonen inte borde ha några svårigheter att besöka mannen i hemlandet. Dessutom hade mannen och sonen endast levt tillsammans i Sverige under ett års tid. Domstolen fann därför att det inte fanns några sådana exceptionella omständigheter i detta fall, och bedömer att barnets bästa getts tillräcklig tyngd i avvägningen mellan olika intressen.

Domstolen fann därmed att svenska myndigheter uppnått en rättvis balans mellan den enskildes intressen å ena sidan och statens intressen å den andra. Ansökan bedömdes därför uppenbart ogrundad.

 

 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Europadomstolen
Beslutsdatum:
2019-09-17
Dokumentnr:
43827
 
Referens:
Migrationsverket, Europadomstolen,
Sammanfattning av Europadomstolens beslut den 17 september 2019 i målet Eze mot Sverige, ansökan nr 57750/17 (committee),
2019-09-17
 

Ämnesord:

Praxis, Internationella avgöranden

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Anknytning till barn, Anknytning till make/maka/sambo, Artikel 8, Praxis, Barnets bästa, Beviskrav, Europadomstolen, Europakonventionen, Familjeliv, Fortsatt uppehållstillstånd, Identitet, Internationella avgöranden, Oriktiga uppgifter, Proportionalitetsprincipen, Pass

Tema:
Anknytning

Underkategori:
Anknytning till barn/förälder
Anknytning till make/maka/sambo