Sammanfattning av Europadomstolens beslut den 6 juni 2019 i målet Abokar mot Sverige, ansökan

Europadomstolen fann att svenska myndigheter i ett ärende om familjeåterförening gjort en rimlig proportionalitetsbe-dömning enligt artikel 8 Europakonventionen mellan å ena sidan klagandens rätt till familjeliv och å andra sidan statens intresse av en reglerad invandring.

 

Bakgrund
Den somaliska medborgaren SA hade tidigare ansökt om asyl både i Sve-rige och i andra medlemsstater under olika identiteter. Hans asylansökan avvisades av Migrationsverket och han överfördes till Italien eftersom han hade uppehållstillstånd och flyktingstatus där. SA ansökte därefter om up-pehållstillstånd i Sverige för att kunna återförenas med sin fru och två ge-mensamma barn som hade permanent uppehållstillstånd i Sverige. Paret träffades i Sverige. De hade aldrig bott tillsammans i hemlandet. Båda var registrerade som vårdnadshavare för barnen. SA:s ansökan om återförening avslogs av svenska instanser med motiveringen att identiteten inte hade styrkts. Regeln om bevislättnad avseende identiteten var inte tillämplig. De svenska instanserna gjorde även en proportionalitetsbedömning och fann att ett avslag inte stred mot artikel 8 Europakonventionen.

Europadomstolens bedömning
SA menade att beslutet att inte bevilja honom uppehållstillstånd på grund av att han inte kunde styrka sin identitet utgjorde en kränkning av rätten till familjeliv enligt artikel 8 Europakonventionen.

Domstolen konstaterade först att det förelåg ett familjeliv i SA:s ärende i enlighet med artikel 8:1 Europakonventionen och att beslutet att inte be-vilja honom uppehållstillstånd i Sverige i och för sig var en inskränkning i rätten till familjeliv. Nästa fråga som domstolen tog ställning till var om beslutet att inte bevilja SA uppehållstillstånd var proportionerligt i enlighet med artikel 8:2 Europakonventionen.

Domstolen menade att SA inte vid något tillfälle beviljats tillstånd för bo-sättning i Sverige. Dessutom hade hans familjeliv med fru och barn skapats under hans asylförfarande. Han visste när han började leva ett familjeliv att han förmodligen inte skulle kunna etablera och fortsätta detta i Sverige. Dessutom hade han initialt uppgett felaktiga uppgifter om sin identitet och därmed bidragit till problemet att klarlägga denna. Han hade inte heller lämnat landet när hans asylansökan avslogs. Vidare hade han inga band till Sverige förutom sin familj som han endast besökt under korta perioder.

Domstolen noterade också att SA hade uppehållstillstånd i Italien och var bosatt där. Eftersom både SA och hans fru hade beviljats uppehållstillstånd i EU:s medlemsstater kunde de resa mellan Sverige och Italien och stanna under längre perioder i något av dessa länder.

Under dessa omständigheter fann domstolen att de svenska myndigheterna hade gjort en rimlig proportionalitetsbedömning mellan å ena sidan kla-gandens rätt att åtnjuta respekt för sitt familjeliv och å andra sidan statens intresse av en reglerad invandring enligt artikel 8 i Europakonventionen. Klagomålet var därför uppenbart ogrundat och skulle avvisas.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Europadomstolen
Beslutsdatum:
2019-06-06
Dokumentnr:
43562
 
Referens:
Migrationsverket, Europadomstolen,
Sammanfattning av Europadomstolens beslut den 6 juni 2019 i målet Abokar mot Sverige, ansökan ,
2019-06-06
 

Ämnesord:

Praxis, Internationella avgöranden

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Anknytning till barn, Anknytning till make/maka/sambo, Artikel 8, Praxis, Beviskrav, Europadomstolen, Europakonventionen, Familjeliv, Familjeåterförening, Internationella avgöranden, Proportionalitetsprincipen, Anknytning

Tema:
Anknytning

Underkategori:
Anknytning till barn/förälder
Anknytning till make/maka/sambo