EU-domstolens dom den 29 juli 2019 i mål C-556/17 (stora avdelningen)

När en domstol, som har gjort en full prövning av det aktuella behovet av internationellt skydd och då beaktat samtliga faktiska och rättsliga omständigheter, har konstaterat att den sökande har rätt till internationellt skydd, men där en myndighet har fattat ett annat beslut utan att ha bedömt att det därefter inträffat andra omständigheter som borde ha medfört en ny bedömning, måste domstolen kunna ersätta myndighetens beslut med sitt eget beslut.


 EU-domstolen uttalar sig om räckvidden av ett effektivt rättsmedel i artikel 46.1 och artikel 46.3 asylprocedurdirektivet (2013/32/EU) i förhållande till domstolstrots vid återförvisning.

Enligt artikel 46.3 innebär ett effektivt rättsmedel att domstolen ska göra en full omprövning och prövning av det aktuella behovet av skydd enligt skyddsgrundsdirektivet och denna prövning ska omfatta såväl faktiska som rättsliga omständigheter. Däremot rör inte artikeln följderna av att domstolen efter överprövning upphäver ett fattat beslut. Unionslagstiftaren har inte haft någon avsikt att reglera att den beslutande myndigheten ska förlora sin befogenhet efter att dess första avslagsbeslut har upphävts. Det står medlemsstaterna fritt att i nationell lagstiftning reglera att ärendet, efter att en domstol har upphävt beslutet, ska återförvisas för att myndigheten ska fatta ett nytt beslut (p. 52-54 i domen).

EU-domstolen uttalar att en fullständig prövning innebär att när en domstol prövar ett överklagande, gör den en uppdaterad prövning av sökandens behov av skydd utifrån samtliga faktiska och rättsliga omständigheter. Myndigheten är bunden av domstolsavgörandet, med förbehåll för om det därefter inträffar faktiska eller rättsliga omständigheter som objektivt kräver en ny och uppdaterad bedömning (p. 66).

Ett effektivt rättsmedel kräver att en domstol som prövar ett överklagande, måste kunna ersätta det med sitt eget beslut utan att behöva återförvisa det (p. 74, 77).

När en domstol, som har gjort en full prövning av det aktuella behovet av internationellt skydd och då beaktat samtliga faktiska och rättsliga omständigheter, har konstaterat att den sökande har rätt till internationellt skydd, men där en myndighet har fattat ett annat beslut utan att ha bedömt att det därefter inträffat andra omständigheter som borde ha medfört en ny bedömning, måste domstolen kunna ersätta myndighetens beslut med sitt eget beslut.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
EU-domstolen
Beslutsdatum:
2019-07-29
Dokumentnr:
43561
 
Referens:
Migrationsverket, EU-domstolen,
EU-domstolens dom den 29 juli 2019 i mål C-556/17 (stora avdelningen) ,
2019-07-29
 

Ämnesord:

Praxis, Internationella avgöranden

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Asylprocedurdirektivet, Praxis, Skyddsgrundsdirektivet, Effektivt rättsmedel, EU-domstolen, Internationella avgöranden, Prövningsram, Återförvisning

Tema:
Processuella frågor

Underkategori:
Ny grund
Ordning i prövningen