Migrationsöverdomstolens avgörande den 8 mars 2019 i MIG 2019:2 (mål nr UM 10656-18)

Kravet på hederligt levnadssätt i medborgarskapslagen kan inte anses uppfyllt för en sökande som har dömts till, och fortfarande är föremål för, rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning när det inte har visats att sökanden inte längre vårdas på grund av risken för återfall i brottslighet av allvarligt slag till följd av den psykiska störningen.

Migrationsverket hade beslutat att avslå DO:s ansökan om svenskt medborgarskap eftersom han inte uppfyllde kravet på hederligt levnadssätt. DO dömdes 2005 för skadegörelse samt grov misshandel vid två tillfällen, olaga hot och narkotikabrott och överlämnades till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Det har därefter vid två tillfällen beslutats om öppen rättspsykiatrisk vård. DO återintogs till sluten vård i oktober 2014.

Frågan i målet var - med hänsyn till kravet på hederligt levnadssätt - om svenskt medborgarskap kan beviljas en person som är dömd till och har överlämnats till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning då denna vård fortfarande pågår.

Migrationsöverdomstolen uttalade inledningsvis att en prövning av medborgarskap innebär en exklusiv rätt för staten att, efter en diskretionär prövning inom ramen för en rimlig tolkning av medborgarskapslagstiftningen, avgöra om en person bör beviljas svenskt medborgarskap eller inte. Vid prövningen av sökandens levnadssätt ska tyngdpunkten ligga på en prognos av sökandens framtida levnadssätt mot bakgrund av dennes tidigare levnadssätt. Det är den enskilde i egenskap av sökande som har bevisbördan för att förutsättningarna för medborgarskap finns.

Vidare konstaterade Migrationsöverdomstolen att DO har begått brottslighet av allvarligt slag och att han har överlämnats till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Det har inte kommit fram något annat än att han fortfarande är föremål för denna vård. Den omständigheten att DO har överlämnats till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning i stället för att dömas till fängelse för den brottslighet som han har gjort sig skyldig till innebär dels att brotten har begåtts under inflytande av en allvarlig psykisk störning, dels att det vid tidpunkten för tingsrättens dom bedömdes att det till följd av den psykiska störningen fanns risk för att han skulle återfalla i brott, som är av allvarligt slag. Han har inte visat att han inte längre vårdas på grund av risk för återfall i sådan brottslighet. Redan på denna grund kan han inte anses uppfylla kravet på att ha haft och kunna förväntas att komma att ha ett hederligt levnadssätt. Något skäl för att ändå bevilja DO:s ansökan om svenskt medborgarskap har inte kommit fram.

Migrationsöverdomstolen biföll därför Migrationsverkets överklagande och fastställde verkets beslut att avslå ansökan om medborgarskap.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2019-03-08
Dokumentnr:
42996
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 8 mars 2019 i MIG 2019:2 (mål nr UM 10656-18),
2019-03-08
 

Ämnesord:

Praxis, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Kriminalitet, Praxis, Psykisk ohälsa, Migrationsöverdomstolen, Hederligt levnadssätt, Medborgarskap, Karenstid, Naturalisation, Rättspsykiatrisk vård

Tema:
Medborgarskap

Underkategori:
Hederligt levnadssätt