Lifosrapport: Irans rekrytering av afghaner till kriget i Syrien (version 1.1)

Denna rapport syftar till att belysa Irans rekrytering av afghaner i Iran till kriget i Syrien. Den behandlar ämnen så som rekryteringsmetoder och träning i Iran; stationeringsorter och roll i konflikten; liksom eventuella risker vid ett återvändande till Afghanistan. Iran har länge hållit en låg profil avseende sin inblandning i Syrien, och man har inte varit helt öppen med det engagemang man faktisk har haft i landet, exempelvis gällande rekryteringen av afghaner. Tillgången på tillförlitlig information om detaljer kring fenomenet är därmed i viss mån begränsad, i vart fall i engelskspråkig media. Det finns dock en hel del fotografier och videoklipp i olika sociala medier föreställande afghaner som strider i Syrien eller som har tillfångatagits av rebellgrupper i landet. Det saknas vidare, enligt Lifos kännedom, detaljerad rapportering om kända fall av afghanska krigare som återvänt till Afghanistan efter tjänstgöring i Syrien. Föreliggande rapport bör läsas i ljuset av dessa begränsningar, och skall inte ses som en uttömmande redogörelse av fenomenet.

Vidare så avgränsas rapporten till att fokusera på den rekrytering av afghaner till Syrienkonflikten som sker i Iran. Det har enligt vissa uppgifter också skett rekrytering på afghansk mark, men informationen om detta är mycket begränsad, varför denna avgränsning görs. Rapporten tar inte heller upp den rekrytering som skett i Syrien av afghaner som befann sig i landet redan 2011 när konflikten bröt ut eller de som eventuellt rekryterats i andra länder.

Version 1.1 av denna rapport har uppdaterats utifrån Afghanistans reviderade strafflag (Penal Code 2017) samt något i de avsnitt som rör islamiska staten.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2018-05-23
Dokumentnr:
41334
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Lifosrapport: Irans rekrytering av afghaner till kriget i Syrien (version 1.1),
2018-05-23
 

Ämnesord:

Återvändande, Iran, Syrien, Afghanistan, Afghaner, Straff, Militären, Strafflag, Tvångsrekrytering, Rekrytering, Taliban, Islamiska Staten