Migrationsöverdomstolens avgöranden den 25 april 2018 i MIG 2018:7 och MIG 2018:8 (mål nr UM 1970-17 resp. UM 2189-17)

Migrationsöverdomstolen konstaterar att landinformationen inte ger tillräckligt stöd för att alla personer som har varit folkbokförda i eller flytt från ett oppositionellt område i Syrien eller är sunnimuslimer riskerar förföljelse på grund av tillskriven politisk uppfattning. En man, vars hus bränts ned av oppositionen eftersom familjen uppfattades stödja regimen och som flyttat från ett oppositionskontrollerat område till ett regimkontrollerat ansågs dock tillhöra en särskild riskgrupp och ansågs ha en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av tillskriven politisk uppfattning. Han hade därför rätt till flyktingstatusförklaring.

Av landinformationen framgår att situationen för kvinnor har påverkats drastiskt av den pågående konflikten i Syrien men också att förhållandena för kvinnor skiljer sig markant mellan olika områden och att utsattheten i regimkontrollerat område styrs av kvinnans profil. En kvinna som kommer från ett regimkontrollerat område och som inte har någon särskild riskprofil har inte beviljats flyktingstatusförklaring på grund av tillskriven politisk uppfattning eller kön.

Frågan i målen
Målen gällde om två syriska medborgare, en man och en kvinna, som bägge var sunnimuslimer var flyktingar på grund av tillskriven politisk uppfattning. Det var dessutom fråga om kvinnan var flykting på grund av sitt kön.

Migrationsöverdomstolens bedömning
Migrationsöverdomstolen redogör först för landinformation och uttalar att när det gäller konflikten i Syrien är det en särskild aspekt att olika aktörer ofta tillskriver större grupper av människor, så som hela städer, byar eller grannskap, en viss politisk uppfattning.

När det gäller frågan om individuell utsatthet genom tillhörighet till viss grupp uttalar domstolen att om det av relevant landinformation framgår att alla personer från en viss grupp eller ett visst område (i Syrien) riskerar förföljelse på grund av minst en förföljelsegrund krävs det inte att den sökande visar att han eller hon är mer utsatt än andra medlemmar i gruppen. Den individuella risken är då redan utredd. Om sökanden inte tillhör en sådan grupp eller om landinformationen inte ger tillräckligt stöd för att alla i gruppen riskerar förföljelse ska sökandens personliga förhållanden och erfarenheter ligga till grund för bedömningen av om den sökande är särskilt utsatt.

När det gäller frågan om tillskriven politisk uppfattning på grund av hemvist och religiös tillhörighet (sunnimuslim) konstaterar Migrationsöverdomstolen att landinformationen inte ger tillräckligt stöd för att alla personer som har varit folkbokförda i eller flytt från ett oppositionellt område eller är sunnimuslimer riskerar förföljelse på grund av tillskriven politisk uppfattning. Tvärtom anges i landinformationen att förföljelsen ofta baseras på något mer än en sådan tillhörighet.

Mannen i det ena målet hade enligt sina uppgifter blivit arresterad av regimen och utsatts för trakasserier på grund av sin tidigare hemvist i ett oppositionskontrollerat område. Även om tidigare förföljelse inte är en förutsättning för en framtida risk utgör tidigare utsatthet en indikation på att han skulle riskera att tillskrivas en politisk uppfattning, både av regimen och de oppositionella parterna. Att han var sunnimuslim är en särskild utsatthet som förstärker denna risk. Omständigheter som att han varit utomlands och sökt asyl samt är i vapenför ålder (även om dessa var för sig inte bedömdes medföra förföljelse) kan också medföra att han vid ett återvändande riskerar att genomgå en säkerhetsutredning och i samband med denna tillskrivas en politisk uppfattning på grund av sin tidigare hemvist, religiösa uppfattning och agerande. Han bedömdes alltså vara flykting på grund av tillskriven politisk uppfattning.

I det andra målet bedömde Migrationsöverdomstolen att landinformationen inte ger stöd för att alla kvinnor i Syrien riskerar förföljelse. Utsattheten är beroende av vilket område kvinnan befinner sig i. Den aktuella kvinnan hade haft sin hemvist i en regimkontrollerad ort och hade inte utsatts för något personligen. Hon eller hennes familj hade inte uppfattats som oppositionella. Hon ansågs därför inte ha en sådan riskprofil som innebär att hon skulle riskera att tillskrivas en politisk uppfattning på grund av sin hemvist eller religion. Även om hon var kvinna utan manligt nätverk ansågs hennes hemvist i regimkontrollerat område och avsaknad av associering med oppositionell verksamhet inte medföra att hon var särskilt utsatt för övergrepp på grund av kön.

Migrationsverkets utredningsskyldighet
Migrationsöverdomstolen uttalar sig i målen om Migrationsverkets utredningsskyldighet även om det till följd av den allmänna situationen i Syrien föreligger ett generellt skyddsbehov för personer som kommer därifrån. Först måste prövas om sökanden har en välgrundad fruktan för förföljelse. Vidare att det är viktigt att utreda och bedöma den sökandes tidigare aktiviteter och agerande samt hur olika personliga förhållanden samverkar med varandra. Situationen i väpnade konflikter är föränderlig och landinformation måste bedömas med viss försiktighet. Utredningen hos Migrationsverket måste genomföras så att den kan ligga till grund för en omsorgsfull bedömning av om sökanden är flykting eller är alternativt skyddsbehövande. I de aktuella målen anser Migrationsöverdomstolen att det hade varit önskvärt att verket borde ha gjort en ännu omsorgsfullare utredning av de sökandes skyddsskäl.

Bilaga:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2018-04-25
Dokumentnr:
41324
 
Referens:
Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens avgöranden den 25 april 2018 i MIG 2018:7 och MIG 2018:8 (mål nr UM 1970-17 resp. UM 2189-17),
2018-04-25
 

Ämnesord:

Praxis, Syrien, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Kvinnor, Kön, Praxis, Religiösa grupper, Skyddsgrundsdirektivet, Syrien, Migrationsöverdomstolen, Tidigare utsatthet, Utredningsskyldighet, Flyktingar

Tema:
Processuella frågor

Underkategori:
Utredningsansvar

Tema:
Skyddsskäl

Underkategori:
Kön, sexuell läggning
Religiös eller politisk uppfattning