Migrationsöverdomstolens avgörande den 13 december 2017 i MIG 2017:24 (mål nr UM-1350 17)

En utlänning som har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige för att arbeta under fyra år har saknat tjänstepensions- och sjukförsäkring under en del av den första tillståndsperioden. Vid en helhetsbedömning av anställningsvillkoren under de tidigare tillståndsperioderna har förutsättningarna för permanent uppehållstillstånd bedömts vara uppfyllda.

AG hade haft uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige i sammanlagt fyra år och ansökte om permanent uppehållstillstånd. Under delar av den första tillståndsperioden saknade han tjänstepensions- och sjukförsäkring. Frågan i målet hos Migrationsöverdomstolen var om hans anställningsvillkor därmed kunde anses ha varit sämre än vad som följer av kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen och om han därför inte kunde beviljas permanent uppehållstillstånd.

Inför avgörandet hade Migrationsöverdomstolen även inhämtat yttranden från Saco (Sveriges Ingenjörer) och Svenskt Näringsliv.

Migrationsöverdomstolen konstaterade att det vid en ansökan om arbetstillstånd ska prövas om villkoren för tillståndet enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen är uppfyllda. Den prövningen tar sikte på den anställning som tillståndet avser, dvs. en framåtsyftande bedömning. Av praxis framgår att vid en ansökan om permanent uppehållstillstånd p.g.a. arbete ska en prövning även göras av om förutsättningarna för arbetstillståndet avseende den tidigare tillståndsperioden varit uppfyllda (se MIG 2015:11 och MIG 2015:20), dvs. en bakåtsyftande bedömning.

Enligt Migrationsöverdomstolen måste man göra en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor för att kunna avgöra om dessa är i överensstämmelse med vad som följer av kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Det innebär också att t.ex. ett något sämre försäkringsskydd kan kompenseras av en högre lön och tvärt om. Så länge som de villkor som erbjuds vid en helhetsbedömning inte kan anses vara sämre än vad som är brukligt inom yrket eller branschen bör de kunna godtas.

Vidare konstaterade Migrationsöverdomstolen att man på motsvarande sätt bör göra en helhetsbedömning av hur villkoren har sett ut under en tidigare anställningsperiod. En sådan bedömning kan knappast göras månad för månad, eftersom såväl löner som andra villkor ibland avtalas för retroaktiv tid. Andra avvikelser från villkoren kan av olika skäl också ha funnits vid någon tidpunkt. Det får därför ske en prövning av om villkoren över tid har varit likvärdiga med kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen eller om de har varit sämre än dessa.

Migrationsöverdomstolen framhåller att merparten av de som arbetar i Sverige och har uppehållstillstånd för en viss tid omfattas av de svenska socialförsäkrings- och pensionssystemen. Kraven på försäkringsskydd i anställningsvillkoren, i form av bl.a. tjänstepensions- och sjukförsäkring, är därmed ett tillägg utöver det allmänna systemet. Enligt domstolen kan det inte krävas av arbetsgivaren att denne ska erbjuda villkor som helt motsvarar kollektivavtalet.

AG hade haft en lön som varit högre än vad som gällde enligt kollektivavtalet för hans bransch, och hade under större delen av de fyra år han haft arbetstillstånd i Sverige haft ett fullgott försäkringsskydd. Arbetsgivare hade relativt snart upptäckt att han inte omfattades av tjänstepensions- och sjukförsäkring och åtgärdade då felet. Vid en helhetsbedömning av anställningsvillkoren för AG kunde de därför enligt Migrationsöverdomstolen inte anses vara sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Det fanns inte heller något i utredningen som tydde på att arbetsgivaren inte var seriös eller att det varit fråga om ett skenavtal. Vidare hade AG genom sin anställning en stark anknytning till den svenska arbetsmarknaden. AG beviljades därför permanent uppehållstillstånd.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2017-12-13
Dokumentnr:
40794
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 13 december 2017 i MIG 2017:24 (mål nr UM-1350 17),
2017-12-13
 

Ämnesord:

Praxis, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Arbetstillstånd, Praxis, Migrationsöverdomstolen, Permanent uppehållstillstånd, Anställningsvillkor

Tema:
Arbetstillstånd

Underkategori:
Fortsatt arbetstillstånd
Permanent uppehållstillstånd