Migrationsöverdomstolens avgörande den 22 januari 2017 i MIG 2017:3 (mål nr UM 5736-16)

Ett offentligt biträde har rätt till ersättning för arbete avseende så kallade rutinmässiga åtgärder.

Ett offentligt biträde begärde ersättning för bl.a. två timmars arbete enligt gällande timkostnadsnorm. Migrationsverket beslutade att inte bevilja ersättning i den del arbetet avsåg rutinmässiga åtgärder.

Justitiekanslern (JK) ansåg att nedlagt arbete bör ersättas så länge det omfattas av uppdraget och varit nödvändigt, förutsatt att tidsåtgängen för utförandet av det kan anses rimligt med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Advokatsamfundet, som beretts tillfälle att yttra sig, framförde att vissa rutinmässiga åtgärder som utförs av offentliga biträden inom det migrationsrättsliga området som regel måste anses nödvändiga för att tillvarata klientens rätt.

Av 5 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde framgår att bestämmelserna om ersättning till rättshjälpsbiträde i 27 och 28 §§ rättshjälpslagen (1996:1619) (RhjL)ska tillämpas även för offentliga biträden. Enligt 27 § RhjL har ett rättshjälpsbiträde (och därmed även ett offentligt biträde) rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt.

En kostnadsräkning ska innehålla en arbetsredogörelse som ska vara så utförlig att ersättningsanspråkets skälighet kan bedömas, vilket följer av 6 § förordningen (1997:405) om offentligt biträde jämförd med 20 § rättshjälpsförordningen (1997:404). Arbetsredogörelsen ska innefatta uppgift om tidsåtgången för varje åtgärd som inte är rutinmässig. Med rutinmässiga åtgärder avses i förarbetena (prop. 2004/05:41 s. 19 f.) kortare telefonsamtal och meddelanden med e-post, telefax eller brev, begäran om anstånd, bekräftelse av mottagna handlingar etc.

Migrationsöverdomstolen konstaterar att det inte i lagtext finns stöd för att ett offentligt biträde endast har rätt till ersättning för juridiskt kvalificerat arbete. Ersättning kan utgå för rutinmässiga åtgärder (jfr NJA 2008 s. 223), som inte behöver särredovisas i kostnadsräkningen. Avgörande för vad som bör ersättas är om arbetet ingår i uppdraget och varit nödvändigt samt, när det gäller arbetstid, vad som kan anses rimligt med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Det var därför fel att delvis avslå begäran om ersättning på grund av att det offentliga biträdet yrkat ersättning för arbete som avser rutinmässiga åtgärder.

I målet var inte ifrågasatt att det offentliga biträdet hade utfört det arbete som han yrkat ersättning för, eller att arbetet varit nödvändigt för att tillvarata klientens intressen. Migrationsöverdomstolen ansåg därför att han hade rätt till ersättning för ytterligare 45 minuters arbete.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2017-01-22
Dokumentnr:
39276
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 22 januari 2017 i MIG 2017:3 (mål nr UM 5736-16),
2017-01-22
 

Ämnesord:

Praxis, Offentligt biträde, Ersättning till offentligt biträde, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Offentligt biträde, Praxis, Migrationsöverdomstolen, Ersättning till offentligt biträde

Tema:
Processuella frågor

Underkategori:
Offentligt biträde