Sammanfattning av målet R.G. mot Sverige inför FN:s kommitté mot tortyr (CAT) den 25 november 2015, No 586/2014

Kommittén konstaterar att det i målet är ostridigt att klaganden har utsatts för tortyr år 2007 och att det inte heller ifrågasatts att klagandens bror och brorson varit delaktiga i den tjetjenska motståndsrörelsen samt att brodern avlidit i polisförvar och att brorsonen arresterats år 2011. Mot denna bakgrund finner kommittén, med speciell hänsyn till förekommande rapporteringar om att individer som uppfattas ha koppling till militanta aktiviteter i högre grad riskerar att utsättas för godtyckliga arresteringar och tortyr, att klaganden visat att det finns en förutsebar, verklig och personlig risk för att han kommer att utsättas för tortyr vid ett återvändande till den Ryska federationen.

Bakgrund

Målet rör utvisning av en familj till Ryssland. Familjen, som uppgett att de varit bosatta i Tjetjenien, åberopar att en utvisning av dem skulle strida mot artikel 3 i konventionen då det finns välgrundad anledning att anta att mannen i familjen (klaganden) där skulle risk­era att utsättas för tortyr. Detta mot bakgrund av att han uppges vara eftersökt av myndigheterna p.g.a. misstanke om att han medverkat vid ett sprängdåd i Groznyj i augusti 2011. Hans brorson uppges ha arresterats efter bomdådet och har därefter inte hörts av. Myndigheterna ska vidare ha gjort en husrannsakan i familjens hem och hittat vapen som enligt klaganden planterats där av myndigheterna. Klaganden uppger vidare att han aktivt deltagit i den tjetjenska motståndsrörelsen åren 1994-1996 samt även stött partisanerna med mat etc. under år 1999 då konflikter återigen blossade upp. Hans bror uppges ha misshandlats till döds i polisförvar år 2003 efter att ha arresterats misstänkt för samröre med rebellrörelsen. Klaganden ska därefter ha uttryckt allvarlig kritik mot regimen och blivit satt under övervakning av myndigheterna för att sen under år 2007 arresteras och utsättas för tortyr. Migrationsverket och migra­tionsdomstolen har ifrågasatt trovärdigheten av asylberättelsen. Visst stöd för att klaganden har utsatts för tortyr har dock ansetts föreligga genom ingivna journalanteckningar men någon tortyrskadeutredning har inte företagits med motiv­eringen att tortyren ska ha ägt rum år 2007 och att konflikten i Tjetjenien förändrats sedan dess, varför klaganden inte längre kan antas vara av intresse för myndigheterna.  

Kommitténs bedömning

Kommittén noterar att konventionsstaten accepterat att klaganden har varit utsatt för tortyr år 2007 och inte heller ifrågasatt att klagandens bror och brorson varit delaktiga i den tjetjenska motståndsrörelsen samt att brodern avlidit i polisförvar och att brorsonen arresterats år 2011. Kommittén noterar vidare att konventionsstaten ifrågasatt andra delar av klagandens redogörel­se, nämligen att deras senaste hemvist varit Tjetjenien och detaljer i redogörelserna för händelserna innan klaganden lämnade Tjetjenien i september 2011. Kommittén finner dock att en fullständigt exakt redogörelse sällan kan förväntas av ett offer för tortyr och att eventuella oförenligheter i klagandens redogörelse inte ger upphov till tvivel vad avser den allmänna trovärdigheten av klagandens framförda skäl. Kommittén noterar att konventionsstaten anfört att ingivna kallelser är av enkel beskaffenhet och därför har lågt bevisvärde samt att dessa inte redogör för vilket brott klaganden är miss­tänkt för. Kommittén observerar dock att det är ostridigt att klaganden har arresterats och varit utsatt för tortyr p.g.a. misstanke om stöd till separatistiska aktiviteter samt att ryska myndigheter har eftersökt honom efter att han lämnat landet, om än av oklar orsak. Med hänsyn till det rådande läget vad gäller mänskliga rättigheter i Tjetjenien och speciellt till att det i rapporteringar som konventionsstaten själv hänvisat till framgår att individer som uppfattas ha koppling till militanta aktiviteter i högre grad riskerar att utsättas för godtyckliga arresteringar och tortyr, finner kommittén att klaganden visat att det finns en förutsebar, verklig och personlig risk för att han kommer att utsättas för tortyr vid ett återvändande till den Ryska federationen. En utvisning skulle därmed vara i strid med artikel 3 i konventionen (tortyrförbudet).

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Committee Against Torture
Beslutsdatum:
2015-11-25
Dokumentnr:
36564
 
Referens:
Migrationsverket, UN Committee Against Torture. CAT,
Sammanfattning av målet R.G. mot Sverige inför FN:s kommitté mot tortyr (CAT) den 25 november 2015, No 586/2014,
2015-11-25
 

Ämnesord:

Praxis, Ryssar, Tortyr, Trovärdighet, Tjetjenien, CAT, Internationella avgöranden, Artikel 3

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Artikel 3, Praxis, Ryssland, Tjetjenien, Trovärdighet, CAT, Internationella avgöranden, Tortyr

Tema:
Skyddsskäl

Underkategori:
Beviskrav
Religiös eller politisk uppfattning
Riskbedömning
Trovärdighet