Sammanfattning av Europadomstolens dom den 10 september 2015 i målet R.H. mot Sverige, ansökan nr 4601/14

Domstolen gör bedömningen att säkerhetssituationen i Mogadishu inte har försämrats sedan den bedömdes i målet K.A.B. v. Sweden (september 2013). Domstolen konstaterar dock att en kvinna som återvänder till Mogadishu och saknar ett manligt nätverk som kan ge skydd, riskerar att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling enligt artikel 3 i Europakonventionen. I det aktuella målet fann domstolen att utvisningen till Somalia av en kvinna, hemmahörande i Mogadishu, inte stred mot artikel 3 på grund av trovärdighetsbrister i kvinnans berättelse.

Domstolen gjorde bedömningen att det fanns en rad motstridigheter i kvinnans berättelse och att hon inte hade gjort de åberopade händelserna och riskerna vid ett återvändande troliga. I enlighet med detta konstaterade domstolen att det inte fanns grund för uppfattningen att kvinnan skulle återvända till Mogadishu och bo där ensam med de risker som detta medförde. Domstolen konstaterade vidare att kvinnan hade släktingar bosatta i staden bl.a. en bror och en farbror, varför hon ansågs kunna få stöd av sin familj och skydd av ett manligt nätverk. Domstolen ansåg inte heller att kvinnan hade visat att det fanns risk för att hon vid ett återvändande skulle hamna i ett flyktingläger. Ett återvändande till Mogadishu stred därför i det här fallet inte mot artikel 3. (Två domare var skiljaktiga.)

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Europadomstolen
Beslutsdatum:
2015-09-10
Dokumentnr:
35825
 
Referens:
Migrationsverket, Europadomstolen,
Sammanfattning av Europadomstolens dom den 10 september 2015 i målet R.H. mot Sverige, ansökan nr 4601/14 ,
2015-09-10
 

Ämnesord:

Praxis, Kvinnor, Somalia, Genus, Mogadishu, Europadomstolen, Europakonventionen, Internationella avgöranden, Skyddsskäl, Artikel 3

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Artikel 3, Kvinnor, Praxis, Somalia, Europadomstolen, Europakonventionen, Internationella avgöranden, Mogadishu