Sammanfattning av Europadomstolens dom den 24 juli 2014 i målet A.A. m.fl. mot Sverige (ansökan nr 34098/11)

Utvisning av en man och hans tre barn till Somalia strider inte mot artikel 3 (förbud mot omänsklig eller förnedrande behandling och/eller bestraffning) i Europakonventionen eftersom de klagande inte gjort sannolikt att de kommer från södra Somalia

 

Bakgrund

A.A. och hans tre barn, kom till Sverige och ansökte om asyl 2009 när de var 45, 19, 15 respektive 12 år. De anförde att de tillhörde klanen Sheikal och att familjen hade bott i byn Hosingo i södra Somalia sedan 1999. Familjen kunde inte bosätta sig någon annanstans i landet eftersom deras klan inte kunde ge dem skydd och Al Shabab fanns överallt i Somalia.

Migrationsverket avslog sökandenas asylansökningar eftersom det inte ansågs trovärdigt att de kom från Hosinga utan snarare att de hade bott i Somaliland. Migrationsdomstolen fastställde avslagsbeslutet och Migrationsöverdomstolen beviljade inte prövningstillstånd. Vid ett flertal tillfällen åberopade de sökande nya omständigheter men ny prövning beviljade inte. Familjen klagade till Europadomstolen och menade att om de utvisades till Somalia var detta en kränkning av artikel 3 i Europakonventionen.

 

Europadomstolens bedömning

Domstolen konstaterade först att det enligt landinformationen är möjligt att utvisa sökanden från Somalia och Somaliland som bott där eller tillhör någon klan som finns där. När det gällde de klagande tillhörde de klanen Sheikal och de saknade anknytning till klanen Isaaq i Somaliland. Emellertid framkom i den språkanalys som genomförts att framför allt A.A. och dottern måste ha bott i Somaliland. Dessutom hänvisades till motstridigheterna i berättelsen. Dottern kunde därtill inte ge någon detaljerad information om byn eller hennes klan, som kunde bekräftas. Europadomstolen kom därför fram till att de klagande hade bott i Somaliland innan de reste till Sverige. En utvisning av familjen var därför inte en kränkning av artikel 3 i Europakonventionen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Europadomstolen
Beslutsdatum:
2014-07-24
Dokumentnr:
33014
 
Referens:
Migrationsverket, Europadomstolen,
Sammanfattning av Europadomstolens dom den 24 juli 2014 i målet A.A. m.fl. mot Sverige (ansökan nr 34098/11),
2014-07-24
 

Ämnesord:

Praxis, Internationella avgöranden

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Artikel 3, Myndighetsskydd, Non-refoulement, Omänsklig behandling, Praxis, Somalia, Trovärdighet, Utvisning, Europadomstolen, Europakonventionen, Förföljelse, Internationella avgöranden, Somaliland, Al-Shabab

Tema:
Skyddsskäl

Underkategori:
Trovärdighet