Migrationsöverdomstolens avgörande den 26 november 2013 (mål nr UM 1590-13)

En statslös palestinier från Syrien, som erhållit bistånd av UNRWA, har rätt till flyktingstatusförklaring.

 

Då ett beslut om statusförklaring överklagas och som resulterar i flyktingstatusförklaring, ska giltighetstiden för uppehållstillståndet omprövas. Det är Migrationsverket som har ansvaret för att ompröva giltighetstiden.

 

En statslös palestinier från Syrien hade varit registrerad hos UNRWA[1]. Hon ansökte om asyl i Sverige och beviljades ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för tre år samt alternativ skyddsstatusförklaring.

 

Frågan om flyktingstatusförklaring

EU-domstolen har i dom den 19 december 2012 i mål C-364/11 (El Kott m. fl.) uttalat att en palestinsk flykting anses vara tvingad att lämna UNRWA:s verksamhetsområde om personens personliga säkerhet är allvarligt hotad och UNRWA saknar möjligheter att garantera sådana levnadsförhållanden som överensstämmer med UNRWA:s uppdrag. En sådan person ska enligt artikel 12.1 a i skyddsgrundsdirektivet (direktiv 2004/83/EG) automatiskt omfattas av förmånerna i direktivet.

Migrationsverket hade i RCI 14/2013 bedömt att det i Syrien rådde en situation av generellt våld som medförde att kriterierna för alternativt skyddsbehov normalt var uppfyllda. Migrationsöverdomstolen ansåg mot bakgrund av situationen i Syrien att den statslösa palestiniern inte hade haft möjlighet att få hjälp från UNRWA då hon lämnade Syrien. Biståndet från UNRWA ansågs ha upphört när hon lämnade Syrien och hon kunde heller inte återvända dit. Den omständigheten att hon hade beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd ansågs inte innebära att biståndet från UNRWA inte hade upphört. Hon beviljades flyktingstatusförklaring.

 

Uppehållstillståndets giltighetstid

Migrationsverkets beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd kan inte överklagas enligt 14 kap. 1 och 3 §§ utlänningslagen (jfr MIG 2010:20).

Enligt 4 kap. 3 c § UtlL kan en utlänning som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd ansöka om statusförklaring. Om personen beviljas statusförklaring ska uppehållstillståndets giltighetstid enligt 5 kap. 1 a § UtlL omprövas och bestämmas till permanent eller tre år.

Migrationsöverdomstolen tolkar i domen artikel 24.1 i skyddsgrundsdirektivet så att den inte endast gäller om en person, som tidigare har beviljats uppehållstillstånd enligt 4 kap. 3 c § och 5 kap. 1 a § UtlL senare beviljas statusförklaring, utan även då en överprövning sker av Migrationsverkets beslut (att inte bevilja flyktingstatusförklaring). Det innebär att längden, eller giltighetstiden, för uppehållstillståndet också ska omprövas om en person efter överprövning av domstol beviljas flyktingstatusförklaring.

När det gäller vilken instans som ska ompröva giltighetstiden anser Migrationsöverdomstolen att förutsättningarna för en enhetlig bedömning av tillståndstider m. m. ökar om Migrationsverket har ansvaret för att ompröva längden av tidigare beviljade tidsbegränsade uppehållstillstånd. I det aktuella fallet ankom det alltså på verket att ompröva giltigheten av den statslösa palestinierns uppehållstillstånd.

 

Sammanfattning

Migrationsöverdomstolens dom följer de principer som uttrycks i Europadomstolens dom i C-364/11 El Kott m fl. Se även Rättschefens kommentar den 15 maj 2013 angående flyktingstatus och resedokument till palestinier.

Då ett beslut om statusförklaring överklagas och efter överprövning resulterar i flyktingstatusförklaring, ska giltighetstiden för uppehållstillstånd omprövas. Det är Migrationsverket som har ansvaret för att ompröva giltighetstiden.

 


[1]United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2013-11-26
Dokumentnr:
31434
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 26 november 2013 (mål nr UM 1590-13) ,
2013-11-26
 

Ämnesord:

Praxis, Praxisgrundande beslut

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Alternativt skyddsbehövande, Palestinier, Praxis, Skyddsgrundsdirektivet, Statslösa, Syrien, UNRWA, Migrationsöverdomstolen, Tidsbegränsat uppehållstillstånd, Flyktingstatus

Tema:
Skyddsskäl

Underkategori:
Etniska minoriteter & etniska grupper
Ras, nationalitet

Tema:
Processuella frågor

Underkategori:
Rätt instans/myndighet