Rättslig kommentar angående prövningen av säkerhetsärenden med anledning av Europadomstolens dom den 9 januari 2018 i målet X v. Sweden, nr 36417/16 - SR 05/2019