Rättsutredning. Migrationsverkets prövningsram i ärenden om uppehållstillstånd - Dnr: 1.3.4-2021-15000

Migrationsverkets rättsutredningar är stödjande dokument som syftar till att göra det enklare att ta del av gällande regelverk i ett avgränsat ämne. De är vägledande för myndighetens medarbetare och beslutas av chefen för rättsavdelningen. Rättsutredningar kan innehålla sammanställningar av regler i författningar och interna styrande dokument eller uttalanden i förarbeten, domstolspraxis och doktrin. De är inte rättskällor och har inte författningsstatus. I de fall det är aktuellt inne-håller de också rutinbeskrivningar, råd och rekommendationer. Om rättsutredningar innehåller handlingsregler är dessa inte bindande, utan är en rekommendation till medarbetarna hur en medarbetare kan eller bör handla i ett visst avseende.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-07-20
Dokumentnr:
45712
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsutredning. Migrationsverkets prövningsram i ärenden om uppehållstillstånd - Dnr: 1.3.4-2021-15000,
2021-07-20
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Utlänningslag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer