Kammarrätten i Sundsvalls avgörande från den 6 mars 2018 i mål nr 1258-17 och 1259-17

Dom om rätt till statlig ersättning för god man efter utresa.

Bakgrund
Migrationsverket överklagade Förvaltningsrätten i Umeås dom att bevilja Härnösands kommun ersättning enligt 8 § förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (asylersättningsförordningen) för kostnader för god man för tid efter konstaterad utresa. Ärendet avsåg statlig ersättning för godmanskostnader efter barnet lämnat Sverige och lämnat in en asylansökan i Finland.

Kammarrätten i Sundsvall
Kammarrätten i Sundsvall ändrade den 6 mars 2018 i mål nr 1258-17 och 1259-17förvaltningsrättens dom och fastställde Migrationsverket beslut. Kammarrätten konstaterade att socialtjänsten i Härnösands kommun avslutat socialtjänstansvaret den 26 december 2015 då barnet var utrest och att barnet ansökt om asyl i Finland den 28 december 2015. Barnet antogs varaktigt lämnat Sverige i den mening som avses i 5 § lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn när det sökte om asyl i Finland.

Rätten konstaterade även att lagstadgad skyldighet för Migrationsverket att underrätta överförmyndaren saknades.

Kammarrätten ansåg därmed att kommun inte hade rätt till ytterligare ersättning för kostnader för god man för barnet under första och tredje kvartalet 2016 och överklagandet därför skulle bifallas.

 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Kammarrätter
Beslutsdatum:
2018-03-06
Dokumentnr:
44601
 
Referens:
Migrationsverket, Kammarrätter,
Kammarrätten i Sundsvalls avgörande från den 6 mars 2018 i mål nr 1258-17 och 1259-17,
2018-03-06
 

Ämnesord:

Praxis

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Praxis, Asyl, Asylersättningsförordningen, God man, Personkrets LMA, Rättsverkan, Statlig ersättning, Schablonersättningar, Underrättelseskyldighet, Utresa

Tema:
Statlig ersättning

Underkategori:
Kostnader för god man