Kammarrätten i Göteborgs dom meddelad den 18 september 2019 i mål 6156-18

Domen handlar om rätt till dagersättning när sökanden påträffats vid en arbetsplatskontroll samt om bevisbörda. 

A hade sedan november 2015 beviljats dagersättning eftersom han saknade ekonomiska medel. Migrationsverket beslutade att han från den 17 oktober 2018 inte längre skulle få dagersättning. Detta eftersom A den 17 oktober 2018 påträffades vid en arbetsplatskontroll.  

A överklagade Migrationsverkets beslut och anförde att han var i den aktuella butiken för att köpa livsmedel till sig själv samt att han inte jobbar där. Förvaltningsrätten i Göteborg avslog överklagandet och angav som skäl i huvudsak följande. A påträffades vid en arbetsplatskontroll i en livsmedelsbutik. Det framstår därmed som sannolikt att han arbetar i butiken och har erhållit någon form av ersättning. Det är den som söker om en förmån som har bevisbördan för att han eller hon uppfyller villkoren för att beviljas den aktuella förmånen. A:s uppgift om att  han inte arbetar i butiken utan varit där och handlat styrks inte av någon form av stödbevisning.  Eftersom A inte på något sätt motbevisat påståendet om att han arbetar i butiken vid det aktuella tillfället får han anses ha egna medel och har därmed inte rätt till bistånd enligt LMA.

Kammarrätten i Göteborg upphävde Migrationsverkets beslut och förvaltningsrättens dom och återförvisade målet till Migrationsverket. Som skäl angav domstolen i huvudsak att Migrationsverket åberopat en mycket knapphändig journalanteckning, som inte säger vilka iakttagelser den bygger på eller vad som gav anledning till slutsatsen att A fick ersättning för arbete. Med endast denna anteckning kan det inte anses klarlagt att A haft egna medel i sådan omfattning att han saknar rätt till dagersättning vid tiden för det aktuella beslutet. Migrationsverket hade därför inte fog för att på den grunden besluta att A från och med den 17 oktober 2018 inte längre hade rätt till dagersättning.

 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Kammarrätter
Beslutsdatum:
2019-09-18
Dokumentnr:
44562
 
Referens:
Migrationsverket, Kammarrätter,
Kammarrätten i Göteborgs dom meddelad den 18 september 2019 i mål 6156-18,
2019-09-18
 

Ämnesord:

Praxis

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Bevisbörda, Rätt till bistånd saknas

Tema:
Lag om mottagning av asylsökande m.fl.

Underkategori:
Inkomster