Kammarrätten i Göteborgs dom meddelad den 29 oktober 2019 i mål 2750-19

Domen handlar om att det inte är uppenbart oskäligt att skriva ut en 19-åring i familj från rätten till LMA. 

Migrationsverket beslutade att A inte längre har rätt till bistånd från den 5 mars 2019. Detta då A varit asylsökande i Sverige och fått ett beslut om att han ska utvisas ur landet. Eftersom han inte bor tillsammans med barn under 18 år som han är vårdnadshavare för upphör hans rätt till bistånd när tidsfristen för när han frivilligt ska lämna landet löper ut, om det inte är uppenbart oskäligt. Tidsfristen för att frivilligt lämna landet löpte ut den 23 juni 2018. Det kan uppstå situationer där en familj i Migrationsverkets boende består av föräldrar och barn som är såväl vuxna som under 18 år. Enligt 11 § LMA ska det vuxna barnet då inte längre ha rätt att bo tillsammans med familjen. Det måste dock anses vara uppenbart oskäligt att kräva att ett barn inte längre får bo tillsammans med sin familj, varför denna  situation måste anses vara ett undantag från huvudregeln. I det fallet ska det handla om en person som nyss fyllt 18 år. Då A har fyllt 19 år och det därmed inte kan bedömas som att han nyligen fyllt 18 år omfattas han inte av detta undantag.

Förvaltningsrätten i Karlstad avslog A:s överklagan. Som skäl för sitt överklagande anförde A att han bott med sin familj i hela sitt liv samt att alla i familjen har ett speciellt beroendeförhållande till varandra på grund av sin utsatta situation som asylsökande. Domstolen ansåg inte att hans familjesituation utgör sådana skäl som medför att det är uppenbart oskäligt att låta hans rätt till bistånd upphöra. Även Kammarrätten i Göteborg avslog A:s överklagan och hänvisade till förvaltningsrättens skäl. 

 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Kammarrätter
Beslutsdatum:
2019-10-29
Dokumentnr:
44561
 
Referens:
Migrationsverket, Kammarrätter,
Kammarrätten i Göteborgs dom meddelad den 29 oktober 2019 i mål 2750-19,
2019-10-29
 

Ämnesord:

Praxis

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Beroendeförhållande, Familj, Rätt till bistånd upphört

Tema:
Lag om mottagande av asylsökande m.fl.

Underkategori:
Uppenbart oskäligt