Migrationsöverdomstolens dom den 17 april 2019 i MIG 2019:6

Den tid en tredjelandsmedborgare som haft härledd uppehållsrätt suttit frihetsberövad som häktad och därefter avtjänat fängelsestraff kan inte beaktas vare sig vid bedömningen av permanent uppehållsrätt eller vid bedömningen av bibehållen uppehållsrätt.

Migrationsöverdomstolen prövade frågan om vilken betydelse häktningstid och ett avtjänat fängelsestraff hade för permanent uppehållsrätt (PUR) eller bibehållen uppehållsrätt enligt rörlighetsdirektivet (2004/38/EG). Målet rörde en pakistansk man som var familjemedlem (sambo) till en EES-medborgare med uppehållsrätt i Sverige. Mannen som hade dömts till två års fängelse för våldtäkt, hade vid tidpunkten för frihetsberövandet sammanlevt med EES-medborgaren i fyra år och tio månader. En tid efter fängelsestraffet hade samboskapet upphört. Under sambotiden hade han varit arbetstagare.

EU-domstolen har i dom den 16 januari 2014 i C-378/12 (Onuekwere) fastställt att perioder under vilken en person avtjänar fängelsestraff inte kan beaktas för att förvärva PUR. Motsvarande synsätt har också kommit till uttryck i domarna i C-400/12 (M.G.) och C-316/16 och C-424/16 (B. och Vomero). EU-domstolen anser att graden av integration ska styra uppehållsrätten. Att en person döms till fängelse visar att personen inte respekterar den mottagande statens samhällsvärderingar genom dess strafflagstiftning. Om tiden för fängelsestraff skulle kunna beaktas för PUR skulle det uppenbart stå i strid med rörlighetsdirektivets syfte.

Migrationsöverdomstolen uttalar att det även uppenbart skulle stå i strid med principen i EU-domstolens dom Onuekwere att beakta häktningstid som kvalificeringstid för förvärv av permanent uppehållsrätt. Eftersom det är själva brottet som visar att personen inte respekterat värderingarna i den mottagande staten måste häktningstiden tillmätas motsvarande betydelse som fängelsetid. Tiden som häktad ska därför likställas med tid i fängelse och inte beaktas vid bedömningen av om förutsättningarna för PUR är uppfyllda.

Vid tidpunkten för frihetsberövandet hade den pakistanske mannen vistats lagligt i fyra år och tio månader. Han hade därmed inte uppfyllt kravet på fem års laglig vistelse i Sverige utan avbrott och uppfyllde inte kraven för PUR.

När det gällde frågan om bibehållen uppehållsrätt så bedömer Migrationsöverdomstolen, i jämförelse med MIG 2010:13, att eftersom paret hade sammanlevt innan mannen blev frihetsberövad och därefter i fem månader efter det att han blev villkorligt frigiven, så får deras samboförhållande anses ha varat även under den tid mannen var frihetsberövad. Migrationsöverdomstolen uttalar därefter, med hänvisning till Onuekwere-domen, att frihetsberövandet bryter kvalificeringstiden för bibehållen uppehållsrätt och att tiden dessförinnan som familjemedlem inte heller kan tillgodoräknas. Eftersom paret enbart sammanlevt i fem månader efter att mannen blivit villkorligt frigiven uppfyllde han inte kraven för bibehållen uppehållsrätt.

Mannen ansågs heller inte ha rätt till uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 a § tredje stycket 3 utlänningslagen. Domstolen beaktade här att han under vistelsetiden i Sverige hade gjort sig skyldig till ett mycket allvarligt brott och avtjänat ett längre fängelsestraff. En utvisning skulle heller inte strida mot artikel 8 i Europakonventionen.

Med anledning av det brott han dömts för, och med beaktande av att drygt fem år har förflutit sedan gärningen begicks ansåg Migrationsöverdomstolen att det inte fanns skäl för att anse att han utgjorde en risk för allmän ordning och säkerhet.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2019-04-17
Dokumentnr:
43100
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens dom den 17 april 2019 i MIG 2019:6,
2019-04-17
 

Ämnesord:

Praxis, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Kriminalitet, Permanent uppehållsrätt, Praxis, Rörlighetsdirektivet, Tredjelandsmedborgare, EU-domstolen, Europakonventionen, Fängelsestraff, Härledd uppehållsrätt, Internationella avgöranden, Make Maka Sambo, Migrationsöverdomstolen, Hot mot allmän ordning och säkerhet, Bibehållen uppehållsrätt

Tema:
Härledd uppehållsrätt

Underkategori:
Bibehållen uppehållsrätt
Generella principer

Tema:
Permanent uppehållsrätt

Underkategori:
Generella principer
Vistelsetid