Migrationsöverdomstolens avgörande den 21 mars 2017 i MIG 2017:7 (mål nr UM 6553-16)

En utlänning som tidigare bl.a. har vistats illegalt i Sverige och sökt asyl i felaktig identitet har vid ansökan om svenskt medborgarskap nekats dispens från kravet på fem års hemvist trots att han uppfyller de kriterier som enligt praxis i regel medför att dispens ges (tre års hemvist och två års äktenskap med en svensk medborgare).

En man som haft sin hemvist i Sverige i mer än tre år och under hela tiden varit gift med en svensk medborgare ansökte om svenskt medborgarskap. Mannen hade tidigare vistats illegalt i landet, lämnat falska identitetsuppgifter vid sin asylansökan och inte hörsammat Migrationsverkets kallelser.

Ett av kraven för att en utomnordisk medborgare ska kunna beviljas svenskt medborgarskap efter ansökan (naturalisation) är att han eller hon har haft hemvist här i landet sedan fem år, vilket följer av 11 § 4 c lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap (medborgarskapslagen). Om kravet på fem års hemvist inte är uppfyllt får sökanden ändå naturaliseras bl.a. om han eller hon är gift eller sambo med en svensk medborgare eller om det annars finns särskilda skäl (12 § första stycket 2 och 3 medborgarskapslagen).

Kravet på en viss tids hemvist i Sverige ger framför allt uttryck för tanken att en person, för att kunna bli svensk medborgare genom naturalisation, ska känna till svenska förhållanden och vara en del av det svenska samhället. Av Migrationsöverdomstolens tidigare praxis (MIG 2007:28) framgår att en utomnordisk medborgare, som är gift med en svensk medborgare, i regel naturaliseras efter tre års hemvist i Sverige om äktenskapet varat i minst två år.

Migrationsöverdomstolen konstaterar att klagandens hemvisttid uppgår till drygt fyra år, vilket innebär att han inte uppfyller kravet på fem års hemvist. Frågan blir då om det finns förutsättningar att medge dispens.

Eftersom klaganden har haft hemvist i Sverige i över tre år och under hela den tiden har varit gift med en svensk medborgare uppfyller han de kriterier som enligt praxis i regel medför att dispens ges från hemvistkravet.

Migrationsöverdomstolen konstaterar vidare att beslutsmyndigheten har ett relativt stort utrymme att avgöra vilka personer som ska beviljas svenskt medborgarskap. Inte ens om alla kraven i 11 § medborgarskapslagen är uppfyllda har en person någon absolut rätt att förvärva medborgarskap. Det är rimligt att beslutsmyndigheten vid prövningen av om en sökande ska beviljas dispens inte är bunden av de särskilt uppställda kriterierna i dispensregeln, utan även kan ta hänsyn till andra omständigheter som har att göra med sökandens samhörighet med Sverige. Även om utgångspunkten bör vara att en sökande som uppfyller kriterierna i dispensregeln medges dispens, kan således beslutsmyndigheten göra en bedömning i det enskilda fallet när det framkommit skäl som talar mot att bevilja dispens. Migrationsöverdomstolen anser att beslutsmyndigheten vid en sådan bedömning inte endast ska beakta de skäl som talar mot att bevilja dispens utan även de skäl som, utöver de i medborgarskapslagen angivna kriterierna, talar för att bevilja dispens.

Personen i det aktuella målet hade utbildat sig och arbetade, vilket gav uttryck för samhörighet med det svenska samhället utöver den anknytning som äktenskapet ger. Däremot visade hans handlande under hans första vistelse i Sverige att han inte var villig att följa de regler som gäller i landet vilket talade starkt mot att bevilja honom dispens från hemvistkravet. Vid en sammantagen bedömning ansåg Migrationsöverdomstolen att skälen mot att bevilja dispens vägde över. Mannen medgavs därför inte undantag från hemvistkravet med anledning av att han är gift med en svensk medborgare.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2017-03-21
Dokumentnr:
39303
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 21 mars 2017 i MIG 2017:7 (mål nr UM 6553-16),
2017-03-21
 

Ämnesord:

Praxis, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Praxis, Äktenskap, Identitet, Illegal vistelse, Migrationsöverdomstolen, Medborgarskap, Hemvisttid, Undanhållande, Hemvistvillkor

Tema:
Medborgarskap

Underkategori:
Hemvisttiden