Migrationsöverdomstolens avgörande den 18 mars 2016, (mål nr UM 425-16)

Polismyndighetens beslut om överföring enligt Dublinförordningen ska överprövas av migrationsdomstol, inte Migrationsverket. Detta på grund av art. 27.1 Dublinförordningen, som innebär att det måste finnas ett effektivt rättsmedel med överprövning i domstol.

Om en person inte ansöker om asyl är Polismyndigheten behörig att fatta beslut om överföring enligt Dublinförordningen (EU:s förordning 604/2013, d.v.s. Dublin III). Polismyndigheten beslutade att överföra en person till Ungern med stöd av Dublinförordningen. I besvärshänvisningen angavs att beslutet kunde överklagas till migrationsdomstol. Personen överklagade beslutet till migrationsdomstolen som avvisade överklagandet och överlämnade handlingarna till Migrationsverket. Domstolen stödde sig på 14 kap. 2 § utlänningslagen, enligt vilken Polismyndighetens beslut får överklagas till Migrationsverket.

Migrationsöverdomstolen uttalar att det i art. 27.1 Dublinförordningen finns bestämmelser om ett effektivt rättsmedel, vilket innebär att en person ska ha rätt till överklagande eller omprövning i domstol av de faktiska och rättsliga omständigheterna av ett överföringsbeslut. Dublinförordningen är direkt tillämplig i Sverige och har företräde framför nationell rätt vid en konflikt mellan svensk rätt och EU-rätten. I detta fall föreskriver Dublinförordningen att överklagande av ett överföringsbeslut ska prövas i domstol. Överklagandebestämmelserna i utlänningslagen ska därför inte tillämpas så att Migrationsverket ska pröva överklagandet. Målet återförvisades till migrationsdomstolen för prövning i sak.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2016-03-18
Dokumentnr:
36952
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 18 mars 2016, (mål nr UM 425-16) ,
2016-03-18
 

Ämnesord:

Praxis, Dublinförordningen, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen, Överföring

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Praxis, Överföring, Direkt effekt, Dublinförordningen, Effektivt rättsmedel, Domstols behörighet, Överklagbarhet, Migrationsöverdomstolen, Migrationsdomstolar

Tema:
Dublinförordningen

Underkategori:
Processuella frågor

Tema:
Processuella frågor

Underkategori:
Rätt instans/myndighet