Danmark. Medborgarskap

(uppdaterad 2014-03-20)

 

Lag 1950-05-27                                       

Ikraftträdande 1951-01-01

Myndighetsålder 18 år

 

Förvärv genom födelsen

Barn i äktenskap förvärvar danskt medborgarskap om någon av föräldrarna är dansk medborgare.                  

Barn utom äktenskap förvärvar danskt medborgarskap om modern är dansk medborgare eller om fadern är dansk medborgare och barnet föds i Danmark.

 

Förvärv genom legitimering eller faderskapserkännande

Barn utom äktenskap vars far är dansk medborgare förvärvar danskt medborgarskap när föräldrarna igår äktenskap med varandra, om barnet då är under 18 år och ogift.

 

Förvärv genom adoption

Barn under tolv år och som genom danskt adoptionsbeslut adopteras av makar, varav en är dansk medborgare, förvärvar danskt medborgarskap. Är adoptanten en ogift dansk medborgare förvärvar barnet danskt medborgarskap på samma sätt.

 

 

Självständig förlust

För myndig person såväl som för barn företredd av      legal vårdnadshavare inträder förlusten automatiskt     i och med förvärv av annat medborgarskap.

 

Förlust som biperson

Barn under 18 år förlorar automatiskt som biperson till båda föräldrarna om båda har vårdnaden om barnet, eller till en av föräldrarna om denne har vårdnaden  ensam eller tillsammans med make som inte är dansk medborgare.

Förlust genom

legitimering eller faderskapsfastställande

Kan förekomma under vissa förutsättningar.

Egna noteringar

SIV Medborgarskap

Utg 1§403

 

 

 

 

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2014-03-20
Dokumentnr:
31987
 
Referens:
Migrationsverket,
Danmark. Medborgarskap,
2014-03-20
 

Ämnesord:

Barn, Medborgarskap, Lagstiftning, Danmark