Minoriteter i Kosovo

Sammanfattning

I denna rapport fokuseras framför allt på situationen för romer, ashkalier och egyptier (RAE) samt etniska serber.

Antalet allvarligare säkerhetincidenter som drabbar RAE och som anses vara etniskt motiverade förefaller vara få, även med beaktande av de svårigheter som är förknippade med att avgöra om ett brott är etniskt motiverat och att viss underrapportering, som kan kopplas till RAE:s allmänna utsatthet och låga tillit till myndigheter, torde föreligga. Sammantaget anses RAE:s säkerhetssituation vara stabil och det finns inte några mönster av förföljelse eller andra allvarliga kränkningar som drabbar gruppen. Tidigare anklagelser mot romer för samröre med serber under kriget anses av flera källor inte längre vara relevant när man bedömer den romska gruppens säkerhet, även om sådana omständigheter kan utgöra en faktor på individuell nivå. 

Marginaliseringen av RAE-gruppen är dock långtgående och diskrimineringen mot dem vitt utbredd. Deras situation såvitt gäller tillgång till arbete och bostäder är svår. 

Avsaknad av registrering i folkbokföringssystemet är fortfarande ett problem. Hinder och svårigheter i bevishänseende föreligger, men RAE har generellt möjlighet att registrera sig och stöd finns att få från det civila samhället. Att inte vara registrerad kan utgöra ett hinder från att få tillgång till sjukvård, utbildning och annan samhällsservice. 

Inga av verkets källor har uppgett att RAE som grupp utestängs från sjukvården eller att det skulle finnas ett mönster av att RAE nekas vård. Många har tillgång till både serbisk och kosovansk vård. Rapportering om förekommande diskriminering av RAE i sjukvården föreligger dock. Vidare förekommer uppgifter om att det inom familjer inte alltid är accepterat att kvinnor vänder sig till sjukvården under exempelvis graviditet och i samband med förlossning. 

Den relativt låga andel som startar och den ännu lägre andelen som avslutar skolan bland RAE-barn är ett stort problem, även om verkets källor inte lämnar några uppgifter om att RAE-barn nekas utbildning. Bland de förklaringar som verkets källor ger till RAE-barns situation i skolan och den låga andelen som avslutar skolan, återfinns både faktorer som står att finna inom grupperna och situationen i skolan, inklusive språkbarriärer, förekommande mobbning, placering i särskolor eller specialklasser trots att relevant grund saknas samt andra former av diskriminering. 

En betydande majoritet av alla säkerhetsrelaterade incidenter drabbar, enligt flera av verkets källor, etniska serber. Dessa incidenter förefaller vara koncentrerade till återvändandeplatser där serber befinner sig i minoritet och det är särskilt ”internflyktingar” som återvänder från andra delar av forna Jugoslavien som drabbas. Mord och fysiska överfall har förekommit, men stöld är den vanligaste typen av incident. 

Uppgifter om incidenter som drabbar återvändare avser personer som återvänder efter att ha flytt från Kosovo i anslutning till kriget. Flera källor redogör för protester mot återvändande serber där anklagelser om krigsbrott förekommer. På samma sätt kan egendomstvister utlösas av enskilda serbers återvändande. Källor uppger även att ogrundade anklagelser om krigsbrott mot återvändande serber kan användas som förevändning när det egentliga problemet/motivet bottnar i att återvändares egendom har ockuperats. 

Det föreligger skillnader mellan upplevd och faktisk säkerhet. I detta sammanhang är det även värt att notera att incidenter och protester mot återvändare även kan ha återverkningar på den redan bosatta serbiska minoritetsbefolkningens upplevda situation.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2013-09-06
Dokumentnr:
30760
 
Referens:
Migrationsverket,
Minoriteter i Kosovo,
2013-09-06
 

Ämnesord:

Minoriteter, Återvändande, Barn, Säkerhet, Diskriminering, Utredningsresa, Kvinnor, Romer, Albaner, Kosovo, Etniska grupper, Utbildning, Serber, Polisen, Sociala förhållanden, Folkbokföring, Sjukvård, Födelsebevis, Egyptier, Äktenskapsbevis, Goraner, Registrering, Dödsattester, Ashkalier, Myndighetsskydd