Exempelbeslut Asylprövning gällande ensamkommande barn och barnkonsekvensanalys

Exempelbeslutet avser att belysa hur en barnkonsekvensanalys kan göras i beslut i ärende om uppehållstillstånd för ett ensamkommande barn. Enligt förordningen 2007:996 om instruktion för Migrationsverket ska verket inför beslut och andra åtgärder som berör barn analysera konsekvenserna för barn. Barnkonsekvensanalys är en metod för att kunna beakta barnets bästa i prövningen om uppehållstillstånd i enlighet med 1 kap 10 § utlänningslagen (2005:716). Den bygger på Barnombudsmannens modell för barnkonsekvensanalys men har anpassats till beslut i asylärenden.

Beslutet gäller en ensamkommande pojke från Afghanistan som beviljas uppehållstillstånd då synnerligen ömmande omständigheter bedöms föreligga. Han anses ha gjort sannolikt att hans föräldrar har avlidit och hans enda anhöriga är två yngre systrar och en morbror i Kabul. Verket har beaktat att pojken tidigare levt under svåra förhållanden hos sin morbror men finner vid en framåtsyftande bedömning att uppehållstillstånd inte kan beviljas på grund av skyddsbehov.

Vid bedömningen av om synnerligen ömmande omständigheter föreligger har fokus lagts på bedömningen av mottagande i hemlandet. I beslutet redovisas en barnkonsekvensanalys avseende de överväganden Migrationsverket gjort när det gäller mottagandet. Omständigheter som väger för och emot ett mottagande i Afghanistan respektive om pojken skulle kvarvara i Sverige har bedömts och resulterat i att ett mottagande i Afghanistan inte kan anses rimligt eller förenligt med barnets bästa. Vid bedömningen har hänsyn tagits till barnets familjesituation i hemlandet. Då det saknas förutsättningar för att ordna annat mottagande har barnet beviljats uppehållstillstånd med stöd av bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter i 5 kap. 6 § utlänningslagen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsverket
Beslutsdatum:
2012-05-03
Dokumentnr:
27487
 
Referens:
Migrationsverket,
Exempelbeslut Asylprövning gällande ensamkommande barn och barnkonsekvensanalys,
2012-05-03
 

Ämnesord:

Praxis, Barn, Afghanistan, Uppehållstillstånd, Ombudsman, Barnets bästa, Ensamkommande barn, Synnerligen ömmande omständigheter, Barn utan vårdnadshavare, Återvändande resehandlingar id mottagande, Exempelbeslut, Ordnat mottagande